Dauter Bogusław, Wyłączenie prokuratora na wniosek strony

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 4 marca 2016 r.
Autorzy:

Wyłączenie prokuratora na wniosek strony

Wyłączenie prokuratora na wniosek strony

Wyłączenie prokuratora na wniosek strony

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje uprawnienie prokuratora do inicjowania postępowania przed WSA i NSA (przez wniesienie skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania), jak również samą możliwość jego udziału w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Występowanie prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest możliwe, jeśli w jego ocenie wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. Odpowiednie stosowanie przepisów o wyłączeniu sędziego w odniesieniu do prokuratora ma zapewnić obiektywizm i bezstronność szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Wyłączenie prokuratora odbywa się w formie administracyjno-służbowej, ponieważ wniosek strony w tym zakresie przekazywany jest prokuratorowi nadrzędnemu. Procedura uwzględnia Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2016 r.

Wyłączenie prokuratora na wniosek strony prokurator nadrzędny prokurator nadrzędny odebranie wniosku wyłączenie prokuratora odmowa wyłączenia prokuratora badanie zasadności wniosku o wyłączenie prokurator prokurator odebranie informacji złożenie wyjaśnień sąd przewodniczący sąd przewodniczący odebranie wyjaśnień przekazanie wniosku o wyłączenie pozostawienie wniosku bez rozpoznania informacja o żądaniu wyłączenia odebranie informacji o niezasadności wniosku nadanie sprawie dalszego biegu z udziałem innego prokuratora odebranie informacji o wyłączeniu i wyznaczeniu innego prokuratora odebranie wniosku badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych wniosku nadanie sprawie dalszego biegu z udziałem dotychczas występującego prokuratora strona strona zgłoszenie wniosku o wyłączenie prokuratora niezasadny zasadny nie spełnia spełnia nieusunięte usunięte

Krok: zgłoszenie wniosku o wyłączenie prokuratora

1. Zgodnie z art. 24 § 1 p.p.s.a. do wyłączenia prokuratora stosuje się odpowiednio m.in. art. 18 p.p.s.a. przewidujący podstawy wyłączenia z mocy samej ustawy oraz art. 19 p.p.s.a. pozwalający żądać wyłączenia od udziału w sprawie sędziego w razie istnienia okoliczności wywołujących wątpliwość co do jego bezstronności.

2. Jeśli w ocenie strony w odniesieniu do prokuratora występującego w sprawie zachodzi podstawa jego wyłączenia z mocy samej ustawy albo istnieją okoliczności wywołujące wątpliwość co do jego bezstronności, jest ona uprawniona do zgłoszenia wniosku o wyłączenie prokuratora.

3. Wniosek o wyłączenie prokuratora kieruje się do prokuratora nadrzędnego za pośrednictwem sądu, przed którym sprawa się toczy.

4. Zgłoszenie wniosku może nastąpić w formie pisemnej albo ustnie do protokołu rozprawy (zob. art. 101 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz Sporządzenie protokołu rozprawy).

5. Wniosek o wyłączenie prokuratora jako niewszczynający postępowania nie podlega opłacie sądowej (por. Obowiązek uiszczenia kosztów sądowych).

Krok: odebranie wniosku

Pomimo tego, że adresatem wniosku o wyłączenie prokuratora jest prokurator wobec niego nadrzędny, wniosek składa się za pośrednictwem sądu, w którym sprawa się toczy. W praktyce wniosek o wyłączenie prokuratora powinien być składany przewodniczącemu wydziału, który w imieniu sądu jako „gospodarza” postępowania sądowoadministracyjnego wdraża procedurę związaną z wyłączeniem prokuratora. W przypadku wniosku zgłaszanego ustnie do protokołu przez przewodniczącego należy rozumieć przewodniczącego składu orzekającego.