Kędziora Robert, Wyłączenie pracownika organu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wyłączenie pracownika organu

Wyłączenie pracownika organu

Wyłączenie pracownika organu

Instytucja wyłączenia pracownika organu administracji służy przede wszystkim realizacji zasady prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.).

Postępowanie administracyjne, już na poziomie rozwiązań systemowych, cechuje niższy stopień transparentności oraz gwarancji obiektywizmu i bezstronności w załatwieniu sprawy, niż ma to miejsce w postępowaniu sądowym. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w którym sprawy załatwia się zasadniczo na otwartej dla publiczności rozprawie, a sędzia dysponuje silnymi gwarancjami niezależności w orzekaniu, proces administracyjny rządzi się innymi regułami. Dominuje w nim „gabinetowy” tok czynności, rozprawa jest wyjątkiem, a nawet jeśli zostanie przeprowadzona, to nie jest ona otwarta dla publiczności (zob. art. 10 i art. 90 § 2 i 3 k.p.a.). To właśnie za pośrednictwem instytucji wyłączenia rekompensuje się częstokroć tę swoistość procesu administracyjnego leżącą u podstaw często nieufnego stosunku stron do tego typu procesu. Z drugiej jednak strony należy przeciwdziałać wszelkim praktykom jej nadużywania, zwłaszcza przez stronę zmierzającą do przedłużenia postępowania czy nawet pracownika organu, próbującego w ten sposób „uwolnić się” od sprawy zawiłej, trudnej czy obszernej. Zadaniem przełożonego - bo to na nim spoczywa obowiązek egzekwowania przepisów o wyłączeniu pracownika - jest więc stosowanie instytucji wyłączenia w sposób wyważony, ze zrozumieniem jej zasadniczego celu, ale nie abstrahując również od ewentualnych motywów przyświecających podmiotowi zgłaszającemu takie żądanie, zwłaszcza jeśli w grę wchodzić ma podstawa z art. 24 § 3 k.p.a.

Ustawodawca w istocie nie tworzy zamkniętego katalogu podstaw wyłączenia. Dokonał jedynie rozróżnienia podstaw wyłączenia na te z art. 24 § 1 k.p.a., enumeratywnie wyliczone, których samo zaistnienie skutkuje automatycznie wyłączeniem pracownika z mocy prawa, oraz te sformułowane za pomocą zwrotu szacunkowego w art. 24 § 3 k.p.a., w przypadku których o wyłączeniu rozstrzyga bezpośredni przełożony pracownika. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w tym drugim przypadku nie chodzi w żadnym razie o wyłączenie fakultatywne, zależne od uznania przełożonego. Dokonanie przez przełożonego oceny następuje tu jedynie w zakresie stwierdzenia związku pomiędzy „uprawdopodobnioną okolicznością” a „wątpliwościami co do bezstronności pracownika”. Jeżeli konkretna okoliczność budzi wątpliwości co do bezstronności pracownika, to wyłączenie pracownika jest obowiązkowe, a jego zaniechanie stanowi bez wątpienia uchybienie procesowe.

Ilekroć informacja o okoliczności uzasadniającej wyłączenie pracownika pochodzi od strony, organ zobligowany jest do udzielenia stronie informacji o wynikach czynności wyjaśniających w tym zakresie, tj. o wyznaczeniu innego pracownika lub o niestwierdzeniu podstaw do wyłączenia pracownika dotychczasowego. Wprawdzie obowiązek taki nie jest sformułowany expressis verbis, jednak można go wyprowadzić z ogólnej zasady informowania (art. 9 k.p.a.) i budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.).

Podstawy wyłączenia pracownika określone w art. 24 § 1 i 3 k.p.a. mają zastosowanie również do pracownika pełniącego funkcję piastuna organu, np. burmistrza czy ministra (zob. uchwała NSA z dnia 19 maja 2003 r., OPS 1/03, ONSA 2003, nr 4, poz. 115). Wprawdzie art. 25 k.p.a. zawiera odrębną regulację w zakresie wyłączenia „organu”, niemniej jednak przesłanki wyłączenia zostały zakreślone w nim stosunkowo wąsko i w świetle celu, jaki realizować ma instytucja wyłączenia, są one niewystarczające. Gdyby uznać, że art. 24 k.p.a. nie znajdzie zastosowania do osoby piastuna organu, należałoby w konsekwencji stwierdzić, że np. nie ma podstaw do wyłączenia burmistrza ze sprawy administracyjnej, w związku z którą prowadzone jest przeciw niemu postępowanie karne. Konsekwencją wyłączenia piastuna organu na podstawie art. 24 k.p.a. będzie utrata zdolności do załatwienia sprawy przez organ (wszystkich jego pracowników), co w konsekwencji rodzi konieczność wyznaczenia innego organu w trybie art. 26 § 2 w zw. z § 3 k.p.a.

Okoliczności określone w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a. zachodzą również wówczas, gdy wskazana tam osoba bliska wobec pracownika jest członkiem organu osoby prawnej czy innej jednostki organizacyjnej będącej stroną w sprawie (zob. wyrok NSA z dnia 10 lutego 1989 r., SA/Po 1503/88, ONSA 1989, nr 1, poz. 26). I w tym przypadku widoczna jest skłonność do możliwie szerokiego interpretowania przepisów o wyłączeniu.

Z uwagi na znowelizowaną z dniem 11 kwietnia 2011 r. treść art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. zakres zastosowania tej przesłanki uległ znacznemu rozszerzeniu. Przepis ten wyłącza obecnie pracownika od udziału w sprawie, „w której brał (on) udział w wydaniu zaskarżonej decyzji”. W konsekwencji przesłanka ta zaistnieje nie tylko w przypadku weryfikacji orzeczenia w toku instancji (np. odwołania czy zażalenia), ale również w ramach weryfikacji orzeczenia dokonywanej w obrębie tej samej instancji, czyli przede wszystkim w postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a.). W tym ostatnim jednak przypadku z przyczyn ustrojowych nie będzie ona mogła mieć zastosowania, gdy w sprawie orzekał piastun organu monokratycznego i centralnego, np. minister (zob. wyrok TK z dnia 6 grudnia 2011 r., SK 3/11, OTK-A 2011, nr 10, poz. 113). Z uwagi na fakt, że środkiem zaskarżenia jest też wniosek strony o wznowienie postępowania oraz o stwierdzenie nieważności, należy uznać, że art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. znajdzie także zastosowanie w sprawach z wniosku o wznowienie postępowania (art. 148 § 1 k.p.a.) czy np. z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji samorządowego kolegium odwoławczego (art. 157 § 1in fine k.p.a.). Przepis ten nie znajdzie natomiast zastosowania w przypadku ponownego rozpatrywania sprawy przez organ pierwszej instancji na skutek decyzji kasacyjnej organu drugiej instancji, albowiem nie ma już na tym etapie „zaskarżonej decyzji”.

Wyłączenie pracownika organu strona strona żądanie wyłączenia organ organ sprawę prowadzi dotychczasowy pracownik czy nastąpiło ujawnienie okoliczności z art. 24 § 3 kpa? wyłączenie pracownika odebranie żądania wyznaczenie innego pracownika inicjatywa z urzędu określenie przyczyny wyłączenia kwalifikacja rodzajowa przyczyny wyłączenia udowodnienie przyczyny wyłączenia uprawdopodobnienie przyczyny wyłączenia tak nie przyczyna wyłączająca ex lege inna przyczyna wyłączenia udowodnienie nieudowodnienie uprawdopodobnienie nieuprawdopodobnienie

Krok: inicjatywa z urzędu

W świetle przepisów k.p.a. obojętne jest źródło pochodzenia wiadomości o istnieniu przyczyny uzasadniającej wyłączenie pracownika. Wiadomość taka może przede wszystkim zostać pozyskana z urzędu (np. przełożony lub inny pracownik zauważy bliską zażyłość strony z pracownikiem prowadzącym jej sprawę). Wydaje się, że działaniem z urzędu będzie także podjęcie odpowiednich czynności na żądanie bezpośrednio zainteresowanego pracownika, chociaż zdaje się temu przeczyć gramatyczna formuła art. 24 § 3 k.p.a., stanowiąca o wyłączeniu „na jego (tj. pracownika) żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu”. Tym niemniej nie można stracić z pola widzenia, że takie „żądanie” pracownika jest w istocie sygnałem o charakterze wewnętrznym (pochodzącym ze struktur organu), co sugerowałoby i w takiej sytuacji działanie na zasadzie oficjalności. Najistotniejsze jest, by w przypadku jakiegokolwiek sygnału przeprowadzić wewnętrzne czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy w konkretnej sprawie administracyjnej rzeczywiście zachodzi przesłanka wyłączenia pracownika. Wydanie decyzji w warunkach, gdy nie została w pełni wyjaśniona kwestia zasadności wniosku o wyłączenie pracownika stanowi naruszenie art. 7 i art. 8 k.p.a. i skutkuje koniecznością uchylenia decyzji (wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2007 r., I OSK 318/07, LEX nr 470179). Czynności wyjaśniające prowadzone powinny być zawsze według tego samego schematu, niezależnie od okoliczności, czy prowadzi się je na żądanie czy też z urzędu.

Krok: żądanie wyłączenia

Wprawdzie o możliwości złożenia przez stronę żądania wyłączenia pracownika stanowi wprost tylko art. 24 § 3 k.p.a. (traktujący o wyłączeniu w sytuacji uprawdopodobnienia istnienia okoliczności niewymienionych w § 1, a mogących budzić wątpliwość co do bezstronności pracownika), to jednak w aspekcie celowościowym nie ma żadnych podstaw, by odmówić stronie prawa do składania takiego żądania także w przypadku okoliczności określonych w art. 24 § 1 k.p.a. Taka forma aktywności mieści się także w przyznanym stronie mocą art. 10 k.p.a. prawie do szeroko rozumianego czynnego udziału w postępowaniu. Wydanie decyzji w warunkach, gdy nie została w pełni wyjaśniona kwestia zasadności wniosku o wyłączenie pracownika stanowi naruszenie art. 7 i art. 8 k.p.a. i skutkuje koniecznością uchylenia decyzji (wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2007 r., I OSK 318/07, LEX nr 470179). Czynności wyjaśniające prowadzone powinny być zawsze według tego samego schematu, niezależnie od okoliczności, czy prowadzi się je na żądanie czy też z urzędu.