Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie jedno z określonych przepisami u.z.p.d. wyłączeń opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu.

Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podat2019 r. poz. 43nik podat2019 r. poz. 43nik czy podatnik osiąga przychody wyłączające możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu? podatnik podatnik czy podatnik rozpoczyna działalność samodzielnie lub w formie spółki? żadne z wyłączeń korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu nie ma zastosowania czy możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu wyłącza wysokość uzyskanych w poprzednim roku przez podatnika lub spółkę podatnika przychodów? czy podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał (w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym) lub wykonuje (w roku podatkowym) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy? możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu jest wyłączona czy w poprzednim roku nastąpiła zmiana działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem? czy w poprzednim roku nastąpiła zmiana działalności wykonywanej w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków? czy w poprzednim roku nastąpiła zmiana działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka? czy małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach? potrzeba ustalenia, czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu czy podatnik opłaca podatek w formie karty podatkowej? czy podatnik korzysta z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego? czy podatnik wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (inne niż energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii)? nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: potrzeba ustalenia, czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu

Nie wszyscy podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. Jednym z warunków możliwości korzystania z opodatkowania w tej formie jest, aby nie miało zastosowania żadne z określonych przepisami art. 8 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 1993 ze zm.) – dalej u.z.p.d., wyłączeń opodatkowania w tej formie. Możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu wyłączać może również wysokość uzyskanych przez podatnika lub spółkę podatnika przychodów (zob. art. 6 ust. 4-6 u.z.p.d.).

Krok: czy podatnik opłaca podatek w formie karty podatkowej?

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się, po pierwsze, do podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej (na zasadach określonych w rozdziale 3 u.z.p.d.) (zob. art. 8 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d.). A zatem nie jest możliwe jednoczesne korzystanie przez podatników z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.