Krywan Tomasz, Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek

Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek

Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie wyłączenie opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek.

Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek podatnik podatnik nieodpłatne przekazanie towaru nie podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie prezentu o małej wartości lub próbki wyłączenie opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek nie ma zastosowania spełnione są określone w art. 7 ust. 2 u.p.t.u. warunki opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów czy przekazywany towar jest prezentem o małej wartości? czy przekazywany towar jest próbką? (!) czy przekazanie  następuje na cele  związane  z działalnością  gospodarczą  podatnika? tak nie tak nie tak nie

Krok: spełnione są określone w art. 7 ust. 2 u.p.t.u. warunki opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., opodatkowaniu VAT podlegać mogą nieodpłatne przekazania towarów (więcej na ten temat - zob. procedura Nieodpłatne dostawy towarów jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT).

Jak jednak stanowi art. 7 ust. 3 u.p.t.u., przepisu tego nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Krok: czy przekazywany towar jest prezentem o małej wartości?

Pojęcie prezentów o małej wartości definiuje art. 7 ust. 4 u.p.t.u. Z przepisu tego wynikają dwie kategorie prezentów o małej wartości. Pierwszą kategorię stanowią przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób (tzw. ewidencji prezentów). Drugą kategorię prezentów o małej wartości stanowią towary, których przekazania nie ujęto we wskazanej ewidencji prezentów, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł (limit w tej wysokości obowiązuje od 1 stycznia 2021 r; do 31 grudnia 2020 r. było 10 zł).

Warto dodać, że do drugiej ze wskazanych grup prezentów o małej wartości zaliczają się również towary o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia nieprzekraczającym 20 zł, które przekazywane są jednorazowo jednej osobie w większej ilości. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 r., IPTPP2/443-454/13-4/JN czy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 marca 2017 r., 0461-ITPP2.4512.64.2017.1.AK. Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę towarów (prezentów), których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku), określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł [obecnie nie przekraczają 20 zł – przyp. aut.],, niezależnie od ilości prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu kontrahentowi i ich łącznej wartości, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.”.