Wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Ustawodawca statuuje ogólną zasadę ochrony drzew i krzewów, a tym samym wprowadza zakaz ich usuwania z nieruchomości. Ważąc jednak różne interesy, dopuszcza uchylenie zakazu poprzez uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów. Równocześnie określa zamknięty katalog przedmiotowych wyłączeń dla usunięcia, których nie jest wymagane zezwolenie. Mieć należy na uwadze, iż zważywszy na wyjątkowość wyłączeń, jako odstępstwa od zakazu o charakterze ogólnym, niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej w tych przypadkach.

Ustawodawca definiuje zarówno pojęcie drzewa, jak i krzewu. W rozumieniu ustawy drzewo należy rozumieć jako wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a u.o.p.). Natomiast krzewem jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem (art. 5 pkt 26b u.o.p.).

Krok: konieczność usunięcia drzew lub krzewów

Decyzja o konieczności usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości należy do jej posiadacza. Winien on jednak mieć na względzie, iż zasadą jest konieczność uprzedniego uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji publicznej.

Wyłączenie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych drzew lub krzewów usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza odpowiednio 80 cm, 65 cm lub 50 cm krzewów pełniących funkcje ozdobne drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych utrudniające widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniające eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujące tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu stanowiące przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu konieczność usunięcia drzew lub krzewów brak obowiązku uzyskania zezwolenia usuwane drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych usuwane złomy lub wywroty przypadki braku obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwane w ramach akcji ratowniczej rosnące w lasach owocowe pochodzące z plantacji krzewów rosnących w skupisku, których powierzchnia nie przekracza 25 m2

Krok: przypadki braku obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Ustawodawca w przypadkach enumeratywnie określonych w przepisie art. 83f u.o.p. wyłącza obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie wymienionych tam kategorii drzew lub krzewów. Zważywszy na charakter wyliczenia, jest to katalog zamknięty.