Wyłączenie możliwości zaliczania do KUP niektórych odsetek od pożyczek - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wyłączenie możliwości zaliczania do KUP niektórych odsetek od pożyczek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wyłączenie możliwości zaliczania do KUP niektórych odsetek od pożyczek

Wyłączenie możliwości zaliczania do KUP niektórych odsetek od pożyczek

Wyłączenie możliwości zaliczania do KUP niektórych odsetek od pożyczek

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych odsetek od pożyczek, o którym mowa w art. 15c u.p.d.o.p.

Wyłączenie możliwości zaliczania do KUP niektórych odsetek od pożyczek podatnik podatnik część poniesionych kosztów odsetek od pożyczek nie stanowi podatkowych kosztów uzyskania przychodów ponoszone odsetki od pożyczek stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów w całości podatnik ponosi koszty odsetek od pożyczek czy podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym? czy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza w roku podatkowym 3.000.000 zł (lub iloczyn 250.000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku podatkowego, jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy)? czy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza limit? nie tak tak nie tak nie

Krok: podatnik ponosi koszty odsetek od pożyczek

Do końca 2017 r. przepisy ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., ograniczały wysokość stanowiących koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek tylko w przypadku podatników otrzymujących pożyczki od podmiotów powiązanych (zob. art. 15c oraz art. 12 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r.). Z dniem 1.01.2018 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie.

Z początkiem 2018 r. zostały bowiem uchylone przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. (oraz nawiązujące do nich art. 16 ust. 6, 7b, 7g i 7h u.p.d.o.p.), a jednocześnie całkowicie nowe brzmienie otrzymał art. 15c u.p.d.o.p. Z nowego brzmienia tego artykułu wynika rozszerzenie stosowania ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów na wszystkich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jak również na podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy prowadzą działalność poprzez położony na terytorium Polski zakład (zob. art. 15c ust. 20 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2018 r.). Jednocześnie przepisy art. 15c u.p.d.o.p. stały się z początkiem 2018 r. przepisami o powszechnym zastosowaniu, a nie – jak sytuacja się przedstawiała do końca 2017 r. – regulacją stosowaną opcjonalnie.

Krok: czy podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym?

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich podatników, z wyjątkiem przedsiębiorstw finansowych (zob. art. 15c ust. 14 u.p.d.o.p.). Do przedsiębiorstw finansowych – jak stanowi art. 15c ust. 16 u.p.d.o.p. – należą:

1) banki krajowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) – dalej pr. bank.;

2) instytucje kredytowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 pr. bank.;

3) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

4) firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 861 ze zm.) – dalej u.o.i.f.;

5) towarzystwa, zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, spółki zarządzające oraz zarządzający z Unii Europejskiej, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 3, 3a, 10 i 10c ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 ze zm.) – dalej u.f.i.;

6) krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 18 i 55 ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) – dalej u.d.u.r.;

7) krajowe zakłady reasekuracji oraz zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 19 i 56 u.d.u.r.;

8) dobrowolne fundusze w rozumieniu art. 8 pkt 3a ustawy z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 105 ze zm.) – dalej u.o.f.f.e.;

9) otwarte fundusze w rozumieniu art. 8 pkt 5 u.o.f.f.e.;

10) pracownicze fundusze w rozumieniu art. 8 pkt 6 u.o.f.f.e.;

11) towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt 7 u.o.f.f.e.;

12) pracodawcy zagraniczni w rozumieniu art. 8 pkt 10 u.o.f.f.e.;

13) zarządzający zagraniczni w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2139);

14) fundusze inwestycyjne otwarte oraz alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie u.f.i.;

15) kontrahenci centralni w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE L 201, s. 1 ze zm.);

16) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21a u.o.i.f.

Do przedsiębiorstw finansowych nie należą instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim (zob. art. 15c ust. 17 u.p.d.o.p.).