Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej stanowi następstwo zmiany przeznaczenia gruntu leśnego lub rolnego na cele nierolnicze lub nieleśne. Definicję legalną pojęcia wyłączenie gruntu z produkcji zawiera art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 t. j. z dnia 2017.06.19) - dalej u.o.g.r.l. Podstawą dla wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej są ustalenia mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), jeśli jej wydanie jest wymagane przepisami u.p.z.p.

Uzyskanie zgody na wyłączenie gruntu z produkcji winno nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę planowanej inwestycji (art. 11 ust. 4 u.o.g.r.l.), albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dopuszczalne jest okresowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, z pominięciem procedury określonej w art. 7 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czyli bez wcześniejszego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tych gruntów na inne cele nieleśne, wymagającego zgody właściwego organu, jeżeli wyłączenie to wiąże się z podjęciem natychmiastowych działań interwencyjnych wynikających z klęsk żywiołowych lub wypadków losowych. Wówczas decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji takich gruntów może być wydana po dniu faktycznego ich wyłączenia. (teza Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r., IV SA/Wa 2297/10, LEX nr 995583). Jednakże zasadą jest, iż legalne, faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji może nastąpić dopiero, gdy decyzja o zezwoleniu na wyłączenie gruntów stanie się ostateczna. (teza Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r., II OSK 224/15, LEX nr 2170773).

Wyłączenie z produkcji jest czynnością faktyczną, która w świetle przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych może nastąpić tylko po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie i w jej następstwie. W przeciwnym wypadku wyłączenie gruntów z produkcji narusza przepisy ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 lipca 2017 r., II SA/Sz 36/17, LEX nr 2341999). 

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej organ administracyjny organ administracyjny dyrektora parku narodowego wydanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji czy wniosek dotyczy gruntów pochodzenia organicznego klasy IV, IVa, IVb, V, VI? merytoryczne badanie wniosku formalne badanie wniosku ustalenie właściwości rzeczowej organu starosty dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych odebranie wniosku wnioskodawca wnioskodawca ustalenie obowiązku wyłączenia gruntu z produkcji czy grunt rolny będzie użytkowany na cele leśne? brak obowiązku wyłączenia gruntu z produkcji złożenie wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji tak nie nie tak

Krok: ustalenie obowiązku wyłączenia gruntu z produkcji

Art. 11 ust. 1 u.o.g.r.l. wskazuje okoliczności, w których powstaje obowiązek złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji. Informacji na temat klasy bonitacyjnej gruntu należy poszukiwać w ewidencji gruntów i budynków.

Krok: czy grunt rolny będzie użytkowany na cele leśne?