Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 września 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Procedura pozwala ustalić, czy w stosunku do danej sprzedaży detalicznej ma zastosowanie jedno z wyłączeń opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej podatnik podatnik czy sprzedaż polega na rozlewaniu do butli gazowych w składzie podatkowym? sprzedaż detaliczna jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej czy sprzedaż jest sprzedażą olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a u.p.a.? czy sprzedaż jest sprzedażą leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych? sprzedaż detaliczna nie jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej u podatnika występuje sprzedaż detaliczna czy sprzedaż jest sprzedażą energii elektrycznej lub gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą lub wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne? czy sprzedaż jest sprzedażą węgla kamiennego, brykietu, peletów zawierających co najmniej 90% węgla kamiennego, mułów węglowych flotokoncentratów lub paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temp. powyżej 450°C? czy sprzedaż jest sprzedażą używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00? czy sprzedaż następuje w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 lub 3 u.p.a., oraz spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 u.p.a.? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: u podatnika występuje sprzedaż detaliczna

Z dniem 1 września 2016 r. w Polsce został wprowadzony nowy podatek - podatek od sprzedaży detalicznej. Pięć kategorii sprzedaży detalicznej nie podlega jednak opodatkowaniu tym podatkiem. Kategorie te określają przepisy art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155) - dalej u.p.s.

Krok: czy sprzedaż jest sprzedażą energii elektrycznej lub gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą lub wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne?

Pierwszą kategorią sprzedaży detalicznej, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej, jest - zgodnie z art. 7 pkt 1 u.p.s. - sprzedaż detaliczna:

1) energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych,

2) ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą oraz

3) wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.