Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 6 maja 2015 r.
Autor:

Wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z urzędu

Wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z urzędu

Wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z urzędu

Podstawy wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą określa art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Zgodnie z tym przepisem wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 u.dz.l., niezgodnego ze stanem faktycznym;

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 u.dz.l.;

5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;

6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;

7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) - w przypadku praktyk zawodowych.

Za wyjątkiem złożenia wniosku o wykreślenie (pkt 5), art. 108 u.dz.l. przewiduje więc sześć przypadków, w których do wykreślenia praktyki dochodzi z urzędu, czyli bez inicjatywy, a nawet wbrew woli strony (tj. lekarza lub pielęgniarki prowadzącej praktykę). Czynność materialno-techniczna w postaci dokonania wpisu o wykreśleniu poprzedzona jest wówczas ustaleniem zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych w pkt 1–4 lub 6–7.

Krok: powzięcie wiadomości o zaistnieniu podstawy skreślenie praktyki

Zgodnie z art. 106 ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. - organem prowadzącym rejestr jest:

1) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych,

2) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska,

3) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk (art. 106 ust. 1 u.dz.l.).

Do wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z RPWDL może dojść wówczas, gdy okoliczność uzasadniająca wykreślenie stanie się wiadoma właściwemu organowi (nie zaś np. tylko pracownikowi organu). Sytuacja taka będzie mieć zatem miejsce w przypadku:

– stwierdzenia, iż oświadczenie, o zgodności z prawdą i kompletności danych lub o spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia działalności jest niezgodne ze stanem faktycznym; stwierdzenie takie nastąpić może bądź to na drodze czynności kontrolnych (ustalenie niewypełnienia zaleceń pokontrolnych w toku kontroli prowadzonej przez organ), bądź też na skutek wpłynięcia do organu wiarygodnego zawiadomienia, iż stan faktyczny wykonywanej działalności jest inny niż wynika to ze złożonego oświadczenia;

– wpłynięcia do organu rejestrowego informacji o wydaniu prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

– stwierdzenia rażącego naruszenia jednego lub więcej warunków wymaganych do wykonywania działalności, dokonanego w toku kontroli prowadzonej przez organ rejestrowy bądź wpłynięcia do organu wiarygodnego zawiadomienia o tym fakcie. Z rażącym naruszeniem wykonywania działalności będziemy mieć do czynienia także w przypadku utraty przez lekarza lub pielęgniarkę uprawnień do wykonywania zawodu (na skutek zrzeczenia się PWZ lub pozbawienia PWZ przez sąd dyscyplinarny) lub ich zawieszenia (ze względu na stan zdrowia, niedostateczne przygotowanie zawodowe lub na skutek orzeczenia sądu dyscyplinarnego), który to fakt będzie znany organowi rejestrowemu z urzędu;

– stwierdzenia przez organ faktu niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych wydanych przez organ w toku postępowania kontrolnego; stwierdzenie takie nastąpić może bądź to na drodze czynności kontrolnych (ustalenie niewypełnienia zaleceń pokontrolnych w toku kontroli prowadzonej przez organ) bądź też w ten sposób, iż organ, wydając zalecenia pokontrolne, zobowiąże jednocześnie stronę do zawiadomienia organu o ich wykonaniu i zawiadomienie takie do organu we właściwym terminie nie wpłynie;

– stwierdzenia przez organ bezskutecznego upływu terminu do podjęcia działalności, wyznaczonego wcześniej przez organ. Stwierdzenie takie nastąpić może bądź to na drodze czynności kontrolnych (ustalenie niepodjęcia działalności w toku kontroli prowadzonej przez organ) bądź też z ten sposób, iż organ, wyznaczając termin do podjęcia działalności, zobowiąże jednocześnie stronę do zawiadomienia organu o wykonaniu tego zobowiązania i zawiadomienie takie do organu we właściwym terminie nie wpłynie;

– ustalenia skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powodu śmierci lekarza albo wygaśnięciu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu śmierci pielęgniarki - ponieważ w przypadku okręgowych rad lekarskich i okręgowych rad pielęgniarek i położnych organ prowadzący rejestr (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych) oraz rejestr praktyk zawodowych jest ten sam, ustalenie skreślenia lekarza lub pielęgniarki z listy członków z powodu śmierci dochodzi na drodze czynności wewnętrznych (dane o fakcie i przyczynie skreślenia są znane organowi z urzędu).

Krok: zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania

Do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej k.p.a. - dotyczące decyzji administracyjnych (art. 110 ust. 1 u.dz.l.).

Z chwilą powzięcia przez organ informacji o zaistnieniu przesłanek do wykreślenia praktyki zawodowej z RPWD z urzędu następuje wszczęcie postępowania w sprawie. Zgodnie zaś z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Wraz z zawiadomieniem organ zobowiązany jest poinformować stronę o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 k.p.a.).

Organ może odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Krok: odebranie zawiadomienia

Skorzystanie przez stronę z prawa do czynnego udziału w postępowaniu nie wstrzymuje czynności organu.

Krok: podjęcie uchwały o zakazie prowadzenia działalności

W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 34, u.dz.l. wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zatem w przypadku powzięcia informacji o:

– złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 u.dz.l., niezgodnego ze stanem faktycznym;

– rażącym naruszeniu warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem, lub

– niezastosowaniu się do zaleceń pokontrolnych

organ zobowiązany jest w pierwszej kolejności wydać decyzję (w formie uchwały) o zakazie prowadzenia działalności.

Krok: podjęcie uchwały o wykreśleniu praktyki zawodowej z rejestru

Ponieważ decyzji o zakazie wykonywania działalności nadaje się z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności, uchwała o wykreśleniu praktyki może zostać podjęta bez konieczności oczekiwania na wynik ewentualnego postępowania odwoławczego.

Ponieważ zgodnie z art. 110 ust. 1 u.dz.l. do decyzji w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych, zatem uchwała taka winna zwierać wszystkie elementy decyzji określone w art. 107 k.p.a.

UWAGA: w przypadku, w którym podstawą wykreślenia jest:

– rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem; lub

– niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 u.dz.l.;

decyzji o wykreśleniu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Krok: ustalenie, iż uchwała stała się ostateczna

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Z uchwałą ostateczną mamy więc do czynienia wówczas, gdy strona nie wniosła od niej odwołania w terminie 14 od jej doręczenia, lub gdy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego decyzja została utrzymana w mocy.

Krok: dokonanie wykreślenia praktyki z RPWDL

Czynność materialno-techniczna dokonania wykreślenia może nastąpić po uprawomocnieniu się uchwały o wykreśleniu, kiedy to staje się ona ostateczna i wskutek tego wykonalna.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 325) wykreślenie z rejestru zawiera:

1) numer kolejny wpisu;

2) oznaczenie organu dokonującego wpisu;

3) datę dokonania wpisu;

4) rodzaj wpisu: wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru.