Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 6 maja 2015 r.
Autor:

Wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na wniosek

Wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na wniosek

Wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na wniosek

Podstawy wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą określa art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Zgodnie z tym przepisem wpis do rejestru podlega wykreśleniu m.in. w przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 108 ust. 2 pkt 5 u.dz.l.).

Krok: złożenie wniosku o wykreślenie praktyki z RPWDL

Do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej k.p.a. - dotyczące decyzji administracyjnych - art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l.

Zgodnie zaś z art. 63 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Organem prowadzącym rejestr jest:

a) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych,

b) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska,

c) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk (art. 106 ust. 1 u.dz.l.).

Krok: zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania

Z chwilą otrzymania wniosku o wykreślenie praktyki zawodowej z RPWDL następuje wszczęcie postępowania w sprawie. Zgodnie zaś z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Wraz z zawiadomieniem organ zobowiązany jest poinformować stronę o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 k.p.a.).

Organ może odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Krok: odebranie zawiadomienia

Skorzystanie przez stronę z prawa do czynnego udziału w postępowaniu nie wstrzymuje czynności organu.

Krok: podjęcie uchwały o wykreśleniu praktyki zawodowej z rejestru

Ponieważ zgodnie z art. 110 ust. 1 u.dz.l., do decyzji w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych, zatem uchwała taka winna zwierać wszystkie elementy decyzji określone w art. 107 k.p.a.

Stosownie do treści art. 107 § 4 k.p.a. można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Krok: ustalenie, iż uchwała stała się ostateczna

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Z uchwałą ostateczną mamy więc do czynienia wówczas, gdy strona nie wniosła od niej odwołania w terminie 14 od jej doręczenia lub gdy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego decyzja została utrzymana w mocy.

Krok: dokonanie wykreślenia praktyki z RPWDL

Czynność materialno-techniczna dokonania wykreślenia może nastąpić po uprawomocnieniu się uchwały o wykreśleniu, kiedy to staje się ona ostateczna i wskutek tego wykonalna.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 325) wykreślenie z rejestru zawiera:

1) numer kolejny wpisu;

2) oznaczenie organu dokonującego wpisu;

3) datę dokonania wpisu;

4) rodzaj wpisu: wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru.