Wykonywanie prawa kontroli przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Wykonywanie prawa kontroli przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wykonywanie prawa kontroli przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej

Wykonywanie prawa kontroli przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej

Wykonywanie prawa kontroli przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej

Wykonywanie prawa kontroli przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej sąd rejestrowy sąd rejestrowy czy wniosek złożono w ustawowym terminie? oddalenie wniosku zobowiązanie do udostępnienia ksiąg, dokumentów lub informacji możliwe decyzje sądu oddalenie wniosku PSA akcjonariusz zarząd albo rada dyrektorów akcjonariusze PSA akcjonariusz zarząd albo rada dyrektorów akcjonariusze złożenie wniosku do sądu rejestrowego wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie ksiąg, dokumentów lub informacji udostępnienie ksiąg, dokumentów lub informacji brak możliwości udostępnienia ksiąg, dokumentów lub informacji możliwy przebieg postępowania czy odmówiono udostępnienia ksiąg, dokumentów lub informacji? czy podjęta została uchwała akcjonariuszy? czy uchwałę podjęto w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania? czy uchwała nakazuje spełnienie żądania akcjonariusza? nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie ksiąg, dokumentów lub informacji

W prostej spółce akcyjnej prawo kontroli służy każdemu akcjonariuszowi. W tym celu akcjonariusz lub akcjonariusz z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu, bądź rady dyrektorów.

Krok: czy odmówiono udostępnienia ksiąg, dokumentów lub informacji?

Organ zarządzający (zarząd, rada dyrektorów) może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że akcjonariusz wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę.