Łyjak Grzegorz, Wykonywanie pracy pod nadzorem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 marca 2017 r.
Autor:

Wykonywanie pracy pod nadzorem

Wykonywanie pracy pod nadzorem

Wykonywanie pracy pod nadzorem

Przez pojęcie nadzoru nad pracownikami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć działania polegające na obserwacji i kontroli sposobu wykonywania pracy w celu korygowania nieprawidłowych zachowań mogących zagrażać zarówno samemu pracownikowi, jak i jego otoczeniu. Korygowanie nieprawidłowych zachowań polega na ich obserwacji, analizie i ocenie, a następnie na wydaniu pracownikom poleceń zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia ujawnionych zagrożeń. Dobrze sprawowany nadzór nie może jednak stanowić jedynie reakcji na powstałe zagrożenia, ale powinien działać prewencyjnie, aby do niech w ogóle nie dochodziło.

Wykonywanie pracy pod nadzorem pracodawca pracodawca sprawowany nadzór stały prace nie mogą być wykonywane sprawowany nadzór w zakresie bhp nie jest sprawowany nadzór pracownicy służby bhp sprawowany bezpośredni stały nadzór w zakresie bhp wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni stały nadzór sprawowany bezpośredni nadzór przy wykonywaniu prac nawiązanie stosunku pracy zapewniony obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników czy jest sprawowany nadzór? czy nadzór w zakresie bhp sprawuje pracodawca? pracodawca osoby imiennie wskazane przez pracodawcę tak tak tak tak nie tak nie nie

Krok: nawiązanie stosunku pracy

Stosownie do art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatem elementem wyróżniającym pracę będącą przedmiotem stosunku pracy jest wykonywanie jej pod nadzorem pracodawcy. Pracownicze podporządkowanie jest jedną z najważniejszych cech stosunku pracy. Pracownik nie może decydować sam o sposobie świadczenia pracy, lecz musi działać w ramach wewnętrznego porządku, jaki obowiązuje w danym zakładzie pracy, przestrzegając postanowień regulaminu pracy oraz stosując się do poleceń wydawanych mu przez osoby powołane do kierowania procesem pracy zespołowej w imieniu podmiotu zatrudniającego.

Krok: czy jest sprawowany nadzór?

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru w zakresie bhp.