Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zobowiązanie pozwanego do wniesienia odpowiedzi na wniosek badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku zwrot wniosku rozpoznanie wniosku możliwy sposób rozstrzygnięcia oddalenie wniosku nakazanie pozwanemu wyjawienia lub wydania środka dowodowego powód powód wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawie własności intelektualnej nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte

Krok: wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego w sprawie własności intelektualnej

Zgodnie z art. 47989 § 1 i 2 k.p.c., sprawami własności intelektualnej, podlegającymi rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym, są sprawy:

– o ochronę praw autorskich i pokrewnych,

– o ochronę praw własności przemysłowej,

– o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

– o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

– o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,

– o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego kieruje się przeciwko pozwanemu.

Wniosek można złożyć tylko w toku postępowania, a nie jeszcze przed jego wszczęciem (w odróżnieniu od wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego, wniosku o wezwanie do udzielenia informacji czy wniosku o zabezpieczenie roszczenia).

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego służy w szczególności w sprawach dotyczących następujących roszczeń z zakresu:

– ochrony praw autorskich (art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231),

– ochrony własności przemysłowej (art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2020 r. poz. 286),

– ochrony wyłącznego prawa hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny (art. 36b ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz.U. z 2018 r. poz. 432),

– ochrony baz danych (art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2134).

Krok: badanie formalne wniosku

Wniosek powinien spełniać ogólne wymagania formalne pisma procesowego z art. 126 k.p.c., a także wymagania określone w art. 479107 k.p.c.:

– określenie środka dowodowego,

– uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem.

Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wniosek składany przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej powinien spełniać również wymogi formalne wynikające z art. 15zzs9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wniosek podlega opłacie podstawowej w wysokości 30 zł (art. 14 u.k.s.c.).

W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej możliwość osobistego działania przez stronę została w znacznym zakresie ograniczona.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł, obowiązuje bowiem zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych (art. 872 § 1 i 2 k.p.c.), chyba że stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 871 § 2 w zw. z art. 872 § 1 k.p.c.), albo gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa albo państwowej osoby prawnej jest wykonywane przez Prokuratorię Rzeczypospolitej Polskiej (art. 871 § 3 w zw. z art. 872 § 1 k.p.c.).

Sąd może jednak zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności sprawy, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa (art. 872 § 3 k.p.c.).

W sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych (art. 872 § 4 k.p.c.).