Kędziora Robert, Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2018 r.
Autorzy:

Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej

Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej

Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej

Artykuł 113 § 2 k.p.a. przewiduje możliwość wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej. Jest to jedna z form tzw. rektyfikacji decyzji administracyjnej. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji nie jest ponownym merytorycznym załatwianiem sprawy administracyjnej, a tym samym nie może być alternatywą dla merytorycznego określania praw czy obowiązków strony na podstawie prawa materialnego. Wyjaśnienie wątpliwości w trybie art. 113 § 2 k.p.a. nie może prowadzić do nowej oceny stanu faktycznego lub prawnego, ani powodować zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia. Nie może być ono bowiem wykorzystywane przez stronę w celu kwestionowania samej zasadności wydanej decyzji. Wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał decyzję, przy czym organ ten działa wyłącznie na żądanie strony lub organu egzekucyjnego. Potrzeba wyjaśnienia stronie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej powstaje wówczas, gdy treść decyzji budzi u strony uzasadnione wątpliwości interpretacyjne, z uwagi na użyte w niej sformułowania. Z kolei w toku postępowania egzekucyjnego w administracji określenie egzekwowanego obowiązku w tytule wykonawczym, niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej, stanowi jedną z przesłanek, będących podstawą zgłoszenia przez zobowiązanego środka prawnego w postaci zarzutu. Na postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji służy zażalenie. Omawiana instytucja - z uwagi na dyspozycję art. 126 k.p.a. - znajduje zastosowanie także do postanowień.

organ organ postanowienie o odmowie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji przekazanie podania według właściwości przyjęcie żądania pozostawienie podania bez rozpoznania badanie właściwości organu sprawdzanie wymogów formalnych żądania ocena zasadności wyjaśnienia wątpliwości postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji organ egzekucyjny organ egzekucyjny żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji strona strona żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji właściwy niewłaściwy spełnione niespełnione zasadne niezasadne

Krok: żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

Z dyspozycji art. 113 § 2 k.p.a. wynika, że żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji musi pochodzić od strony bądź od organu egzekucyjnego. Legitymacja przysługująca stronie obejmuje również podmioty działające na prawach strony. Co istotne, uprawnienie do żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji nie zostało przez ustawodawcę ograniczone żadnym terminem. Oznacza to, że strona może swoje żądanie złożyć w każdym czasie (I SA 14/99). Pojęcie podania (żądania), sposoby jego wniesienia (w tym w formie dokumentu elektronicznego) oraz ogólne wymogi formalne ustawodawca określił w art. 63 § 1-5 k.p.a.

Krok: żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

Z dyspozycji art. 113 § 2 k.p.a. wynika, że z żądaniem wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji może wystąpić również organ egzekucyjny. Uprawnienie do żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji nie zostało przez ustawodawcę ograniczone żadnym terminem (I SA 14/99). Oznacza to, że organ egzekucyjny może swoje żądanie złożyć w każdym czasie. Pojęcie podania (żądania), sposoby jego wniesienia (w tym w formie dokumentu elektronicznego) oraz ogólne wymogi formalne ustawodawca określił w art. 63 § 1-5 k.p.a.