Wyjaśnianie przez projektanta wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań - OpenLEX

Kubiak Marcin, Wyjaśnianie przez projektanta wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Wyjaśnianie przez projektanta wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań

Wyjaśnianie przez projektanta wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań

Wyjaśnianie przez projektanta wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań

Podstawowym obowiązkiem projektanta jest m.in. opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów (art. 20 ust. 1 pkt 1–2 p.b.). Z projektem budowlanym ściśle związany jest obowiązek wyjaśniania inwestorowi wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 p.b.). Obowiązek ten, z uwagi na zastrzeżenie go w ustawie, nie może być zmieniony lub wyłączony w umowie łączącej projektanta z inwestorem.

Wyjaśnianie przez projektanta wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań inwestor inwestor zlecenie wyjaśniania wątpliwości odebranie informacji o gotowym projekcie budowlanym czy inwestor ma wątpliwości? brak wątpliwości projektant projektant wyjaśnianie wątpliwości powstawanie projektu budowlanego przekazanie informacji inwestorowi nie tak

Krok: powstawanie projektu budowlanego

Obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań obciąża projektanta już w trakcie przygotowywania projektu. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2 p.b.); składnikami projektu budowlanego mogą być: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz - stosownie do potrzeb - pozostałe elementy np. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, wyniki badań geologiczno-inżynierskich itd. (art. 34 ust. 3 p.b.).

Jeżeli w opracowaniu projektu biorą udział osoby, które mają uprawnienia budowlane do projektowania w różnych specjalnościach, to należy sądzić, że wątpliwości będzie wyjaśniał ten projektant, który wykonał dane opracowanie, z uwagi na autorstwo oraz posiadane uprawnienia, nie zaś projektant, z którym inwestor zawarł umowę i który będzie koordynował prace projektowe.

Krok: przekazanie informacji inwestorowi

Z natury rzeczy kompleksowa ocena rozwiązań projektu możliwa jest po zakończeniu prac projektowych. Szczegóły realizacji obowiązku mogą zostać określone w umowie łączącej projektanta z inwestorem.