Kidyba Andrzej, Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń (prawo holdingowe)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń (prawo holdingowe)

Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń (prawo holdingowe)

Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń (prawo holdingowe)

Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń (prawo holdingowe) grupa spółek spółka dominująca spółka zależna grupa spółek spółka dominująca spółka zależna wydanie wiążącego polecenia poinformowanie spółki dominującej o uchwale możliwe decyzje spółki zależnej decyzja w przedmiocie wykonania wiążącego polecenia uchwała zarządu w sprawie wykonania wiążącego polecenia uchwała zarządu w sprawie odmowy wykonania wiążącego polecenia uchwała organu właścicielskiego spółki zależnej w sprawie odmowy wykonania wiążącego polecenia wykonanie wiążącego polecenia odmowa wykonania wiążącego polecenia

Krok: wydanie wiążącego polecenia

Spółka dominująca uprawniona jest do wydania spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążącego polecenia dotyczącego prowadzenia spraw spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek. Wiążące polecenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Wiążące polecenie musi zawierać co najmniej następujące elementy (art. 212 § 3 k.s.h.):

1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia;

2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia;

3) spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują;

4) przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia.

Krok: decyzja w przedmiocie wykonania wiążącego polecenia

Wbrew swojej nazwie, wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną stanie się obligatoryjne dopiero po jego zaakceptowaniu przez tą spółkę. Wiążące polecenie zdefiniować można, jako polecenie wydawane przez spółkę dominującą spółce zależnej, jednakże aby spółka zależna była nim związana, konieczne jest powzięcie uchwały przez zarząd spółki zależnej. Jest to zatem czynność prawna dwustronna, na związanie którą spółka zależna musi wyrazić zgodę.