Brząkowski Mateusz, Wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Autorzy:

Wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (ZPChr) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Status prawny ZFRON uregulowany został przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1023 z późn. zm.)

Wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pracodawca pracodawca indywidualne programy rehabilitacji sankcje podmioty uprawnione zwolnienia podatkowe wydatkowanie duży ZFRON pomoc indywidualna

Krok: podmioty uprawnione

Zakład pracy chronionej, w związku z obowiązkiem utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji, obowiązany jest do:

1) prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji;

2) prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego ZFRON;

3) wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego ZFRON;

4) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek bankowy ZFRON w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano;

5) przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji;

6) przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.

Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Zasadą jest, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób.

Krok: zwolnienia podatkowe

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej tworzy ZFRON w szczególności:

– ze zwolnień z podatków i z opłat;

–- z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

– z wpływów z zapisów i darowizn;

– z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;

– ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Zwolnienia z podatków obejmują:

– podatek od nieruchomości,

–- podatek rolny,

– podatek leśny,

– podatek od czynności cywilnoprawnych.

Uwaga!

Podmiot, który utracił status zakładu pracy chronionej i spełnia warunki wskazane w art. 33 ust. 7b u.r.o.n. nie może korzystać ze zwolnień podatkowych w takim samym zakresie jak ZPChr. Pracodawca ten korzysta tylko ze zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy od niepełnosprawnych osób fizycznych.