Barczak Anna, Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów

Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów

Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów

Procedura dotyczy wydania decyzji warunkującej zgodę na podjęcie termicznego przekształcania odpadów. Uczestnikami procedury są: wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) oraz zarządzający spalarnią lub współspalarnią odpadów.

Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów WIOŚ WIOŚ odmowa wydania decyzji wyrażającej zgodę na wznowienie termicznego przekształcania odpadów odebranie wniosku o zgodę na podjęcie termicznego przekształcania odpadów czy stwierdzono ustanie przyczyn zakazujących termiczne przekształcenie odpadów wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów zarządzający spalarnią lub współspalarnią odpadów zarządzający spalarnią lub współspalarnią odpadów odebranie decyzji administracyjnej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów wznowienie termicznego przekształcania odpadów ustanie przyczyn uzasadniających wstrzymanie termicznego przekształcania odpadów (!) złożenie wniosku  o zgodę na podjęcie  termicznego  przekształcania  odpadów tak nie

Krok: ustanie przyczyn uzasadniających wstrzymanie termicznego przekształcania odpadów

Wstrzymanie termicznego przekształcania odpadów nie ma charakteru ostatecznego. Jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie, tzn. usunięto nieprawidłowości i zagrożenie, o których mowa w art. 161 ust. 1 i 2 u.o., to zarządzający spalarnią lub współspalarnią odpadów może ubiegać się o zgodę na podjęcie termicznego przekształcania odpadów.

Krok: (!) złożenie wniosku o zgodę na podjęcie termicznego przekształcania odpadów

Po ustaniu przyczyn, o których mowa w art. 161 ust. 1 i 2 u.o., zarządzający spalarnią lub współspalarnią odpadów może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów. Taki wniosek może złożyć do upływu terminu określonego w decyzji o wstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów.

Konieczność uzyskania nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Jeżeli czas wstrzymania termicznego przekształcania odpadów przekroczył rok, to organ, który wydał zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jest zobowiązany na podstawie art. 162 ust. 3 u.o. cofnąć zezwolenie.

Oznacza to, że przed złożeniem wniosku wyrażającego zgodę na podjęcie termicznego przekształcania odpadów wnioskodawca musi uzyskać nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów (Zob. również Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (spo/uo.a41.02)). Zezwolenie to warunkuje wyrażenie zgody na podjęcie termicznego przetwarzania odpadów.

Organ właściwy do stwierdzenia bezskutecznego upływu „terminu wstrzymania”

Z art. 162 ust. 3 u.o. nie wynika, który organ jest właściwy do stwierdzenia bezskutecznego upływu „terminu wstrzymania”.

Domniemywać należy, że tym organem jest WIOŚ, co zostało wyraźnie wskazane w literaturze przedmiotu. Ponadto z art. 161 u.o. nie wynika wprost zobowiązanie do przesyłania kopii ostatecznej decyzji o wstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów organowi, który jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów ani decyzji o wyrażeniu zgody na podjęcie tej działalności. Z art. 162 ust. 3 u.o. nie wynika, jaką postać ma mieć stwierdzenie zaistnienia podstawy do cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W przepisie tym nie wskazano także formy i terminu wystąpienia WIOŚ do organu właściwego co do cofnięcia zezwolenia. K. Karpus uważa, że w tej drugiej sytuacji wystąpienie WIOŚ w tej sprawie powinno mieć postać pisma informującego, a dokonywane powinno być niezwłocznie po przeprowadzeniu ustaleń w tym przedmiocie (zob. K. Karpus, (w:) Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013, s. 430–431).