Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych - OpenLEX

Barczak Anna, Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Autorzy:

Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Przedmiotem procedury jest wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Z wnioskiem występuje posiadacz odpadów. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów lub regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce zbierania tych odpadów na terenach zamkniętych. Dodatkowym uczestnikiem procedury jest Minister Klimatu.

Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych Minister Klimatu Minister Klimatu rozpatrzenie odwołania przyjęcie odwołania wydanie decyzji odwoławczej organ organ wydanie zezwolenia przyjęcie wniosku czy braki formalne zostały uzupełnione? czy wniosek spełnia wymogi merytoryczne? wydanie decyzji odmownej czy organ przychyla się do wniosku? czy wniosek spełnia wymogi formalne? wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozostawienie wniosku bez rozpoznania posiadacz odpadów posiadacz odpadów czy treść decyzji administracyjnej została zaakceptowana przez jej adresata? odebranie decyzji odmownej odebranie zezwolenia wniesienie odwołania złożenie wniosku o wydanie zezwolenia niewydanie zezwolenia nie tak tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Posiadacz odpadów występuje do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Definicja posiadacza odpadów wynika z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. Pojęcie to jest bardzo szerokie, niebudzące większych problemów praktycznych. Według M. Górskiego, posiadaczy odpadów można podzielić na dwie grupy: posiadaczy legalnych i posiadaczy nielegalnych. Posiadacz legalny to posiadacz działający na podstawie uzyskanej zgody na gospodarowanie odpadami albo wyraźnie z takiego obowiązku zwolniony. Posiadacz nielegalny to posiadacz takiej zgody nieposiadający oraz niepodlegający zwolnieniom z jej uzyskania. Profesor M. Górski zauważa, że „rozróżnienie to wiąże się przede wszystkim z określeniem możliwości i warunków przekazywania odpadów pomiędzy posiadaczami i ustaleniem zasad przekazywania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami” (M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 46).

Definicja odpadów medycznych wynika z art. 3 ust. 1 pkt 8 u.o. Z kolei definicja odpadów weterynaryjnych określona została w art. 3 ust. 1 pkt 11 u.o.

Pod pojęciem „odpowiedni organ” rozumie się marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce zbierania tych odpadów na terenach zamkniętych (dalej organ).

Definicja terenów zamkniętych wynika z art. 3 pkt 40 p.o.ś. Jej uzupełnieniem jest definicja wynikająca z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368).

Wniosek powinien zawierać elementy wynikające z art. 42 ust. 1 u.o.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 3c, 4a i 4b u.o.

Istotne jest, aby zawrzeć we wniosku na tyle szczegółowe określenie rodzajów odpadów, aby było ono wystarczające dla ustalenia zagrożenia dla środowiska.

Zezwolenia nie wymaga zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych powstałych w wyniku świadczenia usług medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie, gdyż nie zostały one objęte zakazem zbierania. Ustawodawca nie definiuje określenia „świadczenie usług medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie”. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie wizyty lekarskie (weterynaryjne) odbywające się poza placówkami służby zdrowia.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów są zwolnione podmioty wskazane w art. 45 ust. 1, 2, 4 u.o

Krok: czy wniosek spełnia wymogi formalne?

Organ bada wniosek pod względem formalnym. Sprawdza, czy we wniosku zostały zawarte wszystkie elementy z art. 42 ust. 1 u.o. oraz czy do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 3c, 4a i 4b u.o.