Ogonowska Adrianna, Wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Autor:

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Przedmiotem procedury jest wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Należy podkreślić, że zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Procedura toczy się między odpowiednimi organami ochrony środowiska (tj. starostą, marszałkiem województwa, RDOŚ) a posiadaczem zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Dodatkowymi uczestnikami procedury są: wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ), organ wykonawczy gminy oraz komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. oraz wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych WIOŚ komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej WIOŚ komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydanie postanowienia przyjęcie wniosku o przeprowadzenie kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów przeprowadzenie kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów starosta, marszałek województwa, RDOŚ starosta, marszałek województwa, RDOŚ wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych wezwanie do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów czy braki formalne zostały uzupełnione? czy zachodzą przesłanki odmowy wydania zezwolenia? (!) przyjęcie wniosku  o wydanie zezwolenia na  przetwarzanie zakaźnych  odpadów medycznych lub  zakaźnych odpadów  weterynaryjnych czy wniosek spełnia wymogi formalne? powzięcie wiadomości o niezastosowaniu się do wezwania wydanie decyzji odmownej odebranie postanowienia pozostawienie wniosku bez rozpoznania złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów odebranie uzupełnionego wniosku wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czy określenie rodzajów odpadów jest wystarczające do ustalenia zagrożenia? posiadacz odpadów posiadacz odpadów przyjęcie decyzji odmownej niewskazanie składu chemicznego i właściwości odpadów czy zastosowano się do wezwania? zaakceptowanie decyzji przez adresata (!) (!)  unieszkodliwianie  odpadów przez  termiczne  przekształcanie odebranie wezwania podanie podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów odebranie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych wniesienie odwołania złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych czy treść decyzji została zaakceptowana przez adresata? tak nie nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Posiadacz odpadów składa wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wniosek zawiera elementy wskazane w art. 42 ust. 2 u.o. oraz dodatkowo elementy z art. 95 ust. 9 u.o. Elementy te mają charakter obligatoryjny.

Wniosek musi też spełniać wymogi formalne z art. 63 § 2 k.p.a.

Warto pamiętać, aby zawrzeć we wniosku na tyle szczegółowe określenie rodzajów odpadów, aby było ono wystarczające dla ustalenia zagrożenia dla środowiska.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 5 u.o. oraz dokumenty wymienione w art. 95 ust. 10 u.o.

Do wniosku należy dołączyć także dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 3c, 4a i 4b oraz 6a u.o.

Należy mieć także na uwadze art. 72 ust. 2a u.u.i.ś. (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 lipca 2014 r., IV SA/Po 182/14, LEX nr 1488423; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2014 r., IV SA/Po 1079/13, LEX nr 1504320).

Definicja posiadacza odpadów wynika z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. Pojęcie to jest bardzo szerokie, niebudzące większych problemów praktycznych. Według prof. M. Górskiego posiadaczy odpadów można podzielić na dwie grupy: posiadaczy legalnych i posiadaczy nielegalnych. Posiadacz legalny to posiadacz działający na podstawie uzyskanej zgody na gospodarowanie odpadami albo wyraźnie z takiego obowiązku zwolniony. Posiadacz nielegalny to posiadacz takiej zgody nieposiadający oraz niepodlegający zwolnieniom z jej uzyskania. Profesor M. Górski zauważa, że „rozróżnienie to wiąże się przede wszystkim z określeniem możliwości i warunków przekazywania odpadów pomiędzy posiadaczami i ustaleniem zasad przekazywania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami” (M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 46).

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych są zwolnione podmioty wskazane w art. 45 ust. 1, 2, 4 u.o. Dodatkowo zastosowanie ma art. 170 u.o.

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest uzależnione od uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Wysokość opłaty skarbowej wynika z ust. 43c części III załącznika do u.o.s.

Ustawodawca definiuje przetwarzanie w art. 3 ust. 1 pkt 21 u.o. Istotnym elementem definicji są terminy: odzysk, unieszkodliwianie oraz przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Definicja odzysku wynika z art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o. oraz z załącznika nr 1 do u.o. Z kolei definicja unieszkodliwiania została określona w art. 3 ust. 1 pkt 30 u.o. oraz w załączniku nr 2 do u.o. Brakuje definicji legalnej terminu „przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie”. Pomocne w tym zakresie mogą być informacje zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do u.o.

Definicja odpadów medycznych wynika z art. 3 ust. 1 pkt 8 u.o.

Definicja odpadów weterynaryjnych wynika z art. 3 ust. 1 pkt 11 u.o.

Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne są odpadami niebezpiecznymi, gdyż z załącznika nr 3 do u.o. wynika, że jedną z cech odpadów niebezpiecznych jest cecha H9 w postaci „zakaźne”.

Od dnia 3 stycznia 2020 r. katalog odpadów wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). Co do zasady odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów.

Krok: (!) przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Odpowiednie organy przyjmują wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Co do zasady, właściwym organem jest starosta. Wyjątkowo tym organem jest marszałek województwa (w przypadkach określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 u.o. oraz 41 ust. 6 u.o.) bądź RDOŚ - na terenach zamkniętych.

Definicja terenów zamkniętych wynika z art. 3 pkt 40 p.o.ś. Jej uzupełnieniem jest definicja wynikająca z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368).

Właściwość miejscowa organów jest uzależniona od miejsca przetwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Miejsce to wskazuje posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, który występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Uwaga! Ryzyko: Niewyznaczenie stopnia uszczegółowienia sposobu wskazania miejsca przetwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

W u.o. nie wyznaczono stopnia uszczegółowienia sposobu wskazania we wniosku o wydanie zezwolenia miejsca przetwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Należy przyjąć, że określenie jest dokonywane przez oznaczenie miejscowości, na której terenie ma się odbywać przetwarzanie odpadów.