Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - OpenLEX

Klatka Jędrzej, Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r. do: 29 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązany jest uzyskać zezwolenie, udzielane przez organ wykonawczy gminy właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych organ organ badanie wniosku pod kątem spełnienia przesłanek merytorycznych czy zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi jest zgodny z wymaganiami u.u.c.p.g. i przepisami odrębnymi? wysłanie wezwania do uzupełnienia wniosku czy przedsiębiorca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie? pozostawienie wniosku bez rozpoznania wydanie zezwolenia odmowa wydania zezwolenia czy przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne? czy zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska? otrzymanie wniosku weryfikacja wniosku czy wniosek wymaga uzupełnienia? przedsiębiorca przedsiębiorca otrzymanie wezwania zamiar prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych złożenie wniosku o wydanie zezwolenia tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: zamiar prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany uzyskać na tę działalność zezwolenie. Zezwolenie jest udzielane przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce (gminę) prowadzenia działalności. Jeżeli dany podmiot zamierza prowadzić działalność na terenie więcej niż jednej gminy, powinien uzyskać zezwolenie w każdej z nich.

Pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 u.s.d.g., tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z kolei działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 u.s.d.g.).

Podkreślić należy, że, zgodnie z art. 7 ust. 5 u.u.c.p.g., gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

Krok: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Elementy wniosku o wydanie zezwolenia wymienia art. 8 u.u.c.p.g.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, przy czym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak wskazuje art. 8 ust. 2a u.u.c.p.g., niezbędnym jest także udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Pewnym udogodnieniem dla przedsiębiorcy jest fakt, iż organ wykonawczy gminy obowiązany jest udostępnić w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

Wniosek powinien być opłacony (dowód uiszczenia opłaty powinien stanowić załącznik do wniosku). Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 107 zł (pkt III ppkt 47 załącznika do u.o.s.