Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Zgodnie z przepisem art. 122f k.p.a. na wniosek strony organ administracji publicznej wydaje, w drodze postanowienia, zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy jest doręczane wszystkim stronom postępowania.

Krok: żądanie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu spawy

Strona, której sprawa została załatwiona milcząco, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu spawy.

Krok: odebranie żądania

Organ administracji publicznej po otrzymaniu wniosku o wydanie zaświadczenia dokonuje ustaleń istotnych dla jego rozpoznania.

Krok: badanie właściwości organu

Organ administracji publicznej, do którego zostało wniesione żądanie wydania zaświadczenia, jest zobowiązany do ustalenia, czy jest właściwy do zadośćuczynienia temu żądaniu.

Krok: przekazanie wniosku według właściwości

W razie stwierdzenia niewłaściwości organ jest zobowiązany, w zależności od okoliczności sprawy, do przekazania podania organowi właściwemu.

Krok: sprawdzenie wymagań formalnych wniosku

Po stwierdzeniu swojej właściwości w sprawie organ administracji publicznej ocenia wniosek o wydanie zaświadczenia pod kątem zachowania wymogów formalnych przewidzianych dla podania. Względem postępowania zaświadczeniowego odpowiednie zastosowanie znajdują niektóre przepisy ogólnego postępowania administracyjnego, w szczególności będą to przepisy normujące niektóre zasady ogólne, przepisy dotyczące wymogów formalnych żądania (art. 63 k.p.a.), postanowień (art. 123–126 k.p.a.) i zażaleń (art. 141–144 k.p.a.) (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010 r., II SA/Wr 551/10, LEX nr 755651).

Krok: pozostawienie bez rozpoznania

W razie stwierdzenia przez organ administracji publicznej, że we wniosku nie wskazano adresu wnoszącego, a nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie danych, które organ posiada, a także w razie nieuzupełnienia innych braków, pomimo uprzedniego wezwania do tego, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Krok: czy ubiegający się o zaświadczenie jest stroną postępowania?

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy może być wydane tylko na wniosek strony postępowania zakończonego w ten sposób.

Krok: postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w sytuacji, gdy ubiegający się o wydanie zaświadczenia nie jest stroną w sprawie załatwionej milcząco oraz w sytuacji, gdy sprawa, której wniosek dotyczy, nie została załatwiona w sposób milczący. Organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które przysługuje zażalenie. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Krok: czy potwierdzono milczące załatwienie sprawy?

Rozpoznanie żądania dotyczącego milczącego załatwienia sprawy jest uzależnione od ustaleń organu co do przebiegu postępowania w sprawie, której żądanie dotyczy, dokonanych na podstawie adnotacji zamieszczonej w aktach sprawy lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w koniecznym zakresie.

Krok: postanowienie o wydaniu zaświadczenia

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy jest wydawane w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zgodnie przepisem art. 122f § 3 k.p.a. zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera oznaczenie organu administracji publicznej i stron postępowania, datę wydania, powołanie podstawy prawnej, treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco, datę milczącego załatwienia sprawy, pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia oraz podpis upoważnionego pracownika. Katalog określający składniki zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy ma charakter zamknięty i jest przepisem szczególnym względem art. 124 § 2 k.p.a., z którego wynika obowiązek sporządzenia uzasadnienia zaskarżalnego postanowienia. Z tych względów zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy nie wymaga uzasadnienia. Zaświadczenie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy organ doręcza wszystkim stronom w sprawie.