Kędziora Robert, Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy

Zgodnie z przepisem art. 122f k.p.a. na wniosek strony organ administracji publicznej wydaje, w drodze postanowienia, zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy jest doręczane wszystkim stronom postępowania.

Wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy organ organ czy potwierdzono milczące załatwienie sprawy? postanowienie o wydaniu zaświadczenia pozostawienie bez rozpoznania sprawdzenie wymagań formalnych wniosku odebranie żądania przekazanie wniosku według właściwości badanie właściwości organu czy ubiegający się o zaświadczenie jest stroną postępowania? postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia strona strona żądanie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu spawy tak nie spełnione niespełnione właściwy niewłaściwy tak nie

Krok: żądanie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu spawy

Strona, której sprawa została załatwiona milcząco, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu spawy.

Krok: odebranie żądania

Organ administracji publicznej po otrzymaniu wniosku o wydanie zaświadczenia dokonuje ustaleń istotnych dla jego rozpoznania.