Kaczorowska-Kossowska Iwona, Wydanie zamiennika leku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wydanie zamiennika leku

Wydanie zamiennika leku

Wydanie zamiennika leku

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523) w art. 44 wprowadza obowiązek apteki i odpowiadające mu prawo pacjenta, do proponowania i wydawania zamiennika leku. Procedura ta wchodzi jednak w grę jedynie wówczas, gdy lekarz nie umieścił na recepcie adnotacji "nie zamieniać" (NZ), a także gdy w odniesieniu do danego leku istnieje inny lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Dotyczy to więc tylko leków przepisanych jako leki refundowane.

Wydanie zamiennika leku farmaceuta, technik farmaceutyczny farmaceuta, technik farmaceutyczny wydanie zamiennika odebranie informacji wydanie leku oryginalnego odebranie recepty ustalenie czy istnieją zamienniki leku weryfikacja treści recepty poinformowanie pacjenta o zamienniku odebranie informacji pacjent pacjent żądanie wydania leku oryginalnego przedstawienie recepty do realizacji żądanie wydania zamiennika możliwe działania odebranie informacji

Krok: ustalenie czy istnieją zamienniki leku

Warunkiem powstania obowiązku informowania o zamienniku jest ustalenie, czy:

1) istnieje inny lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej,

2) czy zamiennik nie powoduje różnic terapeutycznych,

3) czy zamiennik ma te same wskazania terapeutyczne,

4) cena detaliczna zamiennika nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.

Krok: weryfikacja treści recepty

Obowiązek proponowania zamiennika nie dotyczy sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni wpis w recepcie - w przypadku recepty w postaci elektronicznej, lub adnotację na druku recepty - w przypadku recepty w postaci papierowej, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku, co wynika z treści art. 44 ust. 2d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523) - dalej u.r.l.

Adnotację taką, zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424) zamieszcza się poprzez zapis „nie zamieniać” albo „NZ” przy danej pozycji na recepcie.