Piaskowska Olga Maria, Wydanie wyroku zaocznego w sprawach gospodarczych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 2 maja 2012 r.
Autorzy:

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach gospodarczych

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach gospodarczych

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach gospodarczych

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach gospodarczych sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający czy uzasadnione jest wyznaczenie posiedzenia niejawnego? podjęcie czynności związanych z wyznaczeniem rozprawy stwierdzenie, że pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew wyznaczenie posiedzenia niejawnego wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym tak nie

Krok: stwierdzenie, że pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew

1. W sprawach, w których sąd nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, sąd powinien doręczyć pozwanemu odpis pozwu. Następnie pozwany, w terminie dwutygodniowym od otrzymania pozwu, jest obowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew (art. 47914 § 1 k.p.c.).

2. Zaniechanie przez pozwanego spełnienia obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew bądź jego spełnienie z przekroczeniem ustawowego terminu prowadzić może do wydania na posiedzeniu niejawnym wyroku zaocznego (art. 47918 § 2 k.p.c.).

Krok: czy uzasadnione jest wyznaczenie posiedzenia niejawnego?

Możliwość skierowania sprawy na posiedzenie niejawne i wydania wyroku zaocznego jest tylko fakultatywnym uprawnieniem sądu. Jeżeli sąd z tego uprawnienia nie skorzysta, kieruje sprawę na rozprawę.