Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich rozszerzona została możliwość wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych.

Zgodnie bowiem z art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), we wskazanym okresie przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne. Natomiast w myśl art. 15zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie, jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości.

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający pozwany uznał powództwo brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy czy którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym wnosiła o przeprowadzenie rozprawy? wyznaczenie rozprawy czy uznanie powództwa jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa? podpisanie wyroku doręczenie stronie wyroku z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia czy strona działa przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej? doręczenie stronie wyroku bez pouczenia o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia wydanie postanowień dowodowych na posiedzeniu niejawnym czy skład sądu jest jednoosobowy? przeprowadzenie narady przemyślenie rozstrzygnięcia i spisanie sentencji wyroku nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy

Brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy zachodzić może w szczególności w wypadku, gdy postępowanie dowodowe nie wymaga dopuszczenia dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron.

Krok: czy którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym wnosiła o przeprowadzenie rozprawy?