Wiśniewski Jarosław T., Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich rozszerzona została możliwość wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych.

Zgodnie bowiem z art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), we wskazanym okresie przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne. Natomiast w myśl art. 15zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie, jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości.

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający czy przepis szczególny nakłada obowiązek wyznaczenia rozprawy? pozwany uznał powództwo brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy czy którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym wnosiła o wysłuchanie jej na rozprawie? wyznaczenie rozprawy czy uznanie powództwa jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa? podpisanie wyroku doręczenie stronie wyroku z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia czy strona działa przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej? doręczenie stronie wyroku bez pouczenia o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia wydanie postanowień dowodowych na posiedzeniu niejawnym czy skład sądu jest jednoosobowy? przeprowadzenie narady przemyślenie rozstrzygnięcia i spisanie sentencji wyroku nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy

Brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy zachodzić może w szczególności w wypadku, gdy postępowanie dowodowe nie wymaga dopuszczenia dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron.

Krok: czy którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym wnosiła o wysłuchanie jej na rozprawie?