Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Wydanie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wydanie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wydanie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Procedura omawia zasady sporządzania uzasadnienia orzeczenia składu wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych: termin jego sporządzenia, sporządzenie uzasadnienia przez wskazanego członka lub członków składu orzekającego; sporządzenie zdania odrębnego, konstrukcja uzasadnienia, doręczenie orzeczenia i uzasadnienia oraz sprostowanie orzeczenia i uzasadnienia.

Krok: wydanie orzeczenia

Skład orzekający wojewódzkiej komisji jest zobowiązany do sporządzenia uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia, zgodnie z art. 67j ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p.

Krok: termin na sporządzenie uzasadnienia

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazują na odrębność orzeczenia i uzasadnienia. Orzeczenie jest sporządzane i podpisywane w dniu jego wydania przez wszystkich członków składu orzekającego. Uzasadnienie orzeczenia jest sporządzane co do zasady w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia, czyli w dniu ogłoszenia orzeczenia. Jednocześnie przepisy nie wykluczają takiej sytuacji, ażeby uzasadnienie było sporządzone wraz z orzeczeniem. Należy zauważyć, iż termin 7 dni na wydanie uzasadnienia jest terminem instrukcyjnym, dlatego jego wydanie może mieć miejsce z przekroczeniem tego terminu. Z tym jednak, iż jego przekroczenie musi być uzasadnione ważnymi obiektywnymi okolicznościami, a odpowiedzialność za przekroczenie terminu ponosi członek składu orzekającego zobowiązany do przygotowania uzasadnienia.

Krok: sporządzenie zdania odrębnego (jeśli istnieje(

Członek składu orzekającego, który w głosowaniu nad orzeczeniem nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne i jest obowiązany uzasadnić je na piśmie w terminie umożliwiającym sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w terminie 7 dni od dnia jego wydania (art. 67j ust. 5 u.p.p.). Należy tu podkreślić sformułowanie, iż sporządzenie zdania odrębnego ma nastąpić „w terminie umożliwiającym sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w terminie 7 dni”, czyli uzasadnienie zdania odrębnego powinno mieć miejsce w takim czasie, ażeby umożliwić pozostałym członkom opracowanie uzasadnienia orzeczenia (uregulowania w tym zakresie powinny znaleźć się w regulaminie komisji). W uzasadnieniu orzeczenia powinna znaleźć się informacja o zgłoszeniu i sporządzeniu uzasadnienia zdania odrębnego wraz z pisemną adnotacją członka zgłaszającego takie zdanie odrębne. Natomiast pozostali członkowie składu orzekającego podpisują orzeczenie.

Krok: sporządzenie uzasadnienia

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie wskazują, który z członków składu orzekającego jest zobowiązany do sporządzania uzasadnienia. Dlatego stosowane uregulowania w tym zakresie powinny znaleźć się w regulaminie komisji. Uzasadnienie może sporządzać zarówno przewodniczącego składu orzekającego, członek sprawozdawca, jak i również inny członek składu. Natomiast istotne jest, aby przy sporządzaniu uzasadnienia standardem była współpraca pomiędzy przedstawicielem zawodu prawniczego a przedstawicielem zawodu medycznego. Ustawodawca nie określił, jak powinno być skonstruowane uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiej komisji i jak powinna wyglądać jego treść. Tworząc konstrukcję takiego uzasadnienia trzeba mieć na względzie cel postępowania przed wojewódzką komisją. Za pożądane wydają się następujące elementy uzasadnienia:

– zwięzłe przedstawienie treści wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego i zarzutów w nim sformułowanych;

– przedstawienie stanowisk podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela, zajętych w trybie art. 67d ust. 6 u.p.p.;

– opis stanu faktycznego ustalonego przez komisję;

– ocenę materiału dowodowego;

– wnioski komisji w zakresie przedmiotu jej orzekania (kwalifikację zdarzenia medycznego lub uzasadnienie braku takiej kwalifikacji);

– część uzasadniająca rozkład ciężaru kosztowego.

Stosowane uregulowania w tym zakresie powinny znaleźć się w regulaminie komisji.

Krok: doręczenie uzasadnienia

Uzasadnienie doręcza się wraz z orzeczeniem: podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu sporządzenia uzasadnienia (art. 67j ust. 6 u.p.p.). Termin doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem należy liczyć w następujący sposób. Termin obliczany jest odrębnie dla każdego uczestnika postępowania i z przyczyn niezależnych od komisji może on wynieść więcej niż 7 dni. Przepis art. 67j ust. 6 u.p.p. adresowany jest do komisji i zobowiązuje ją do nadania korespondencji zawierającej orzeczenie i uzasadnienie w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu na sporządzenie uzasadnienia.

Krok: sprostowanie orzeczenia i uzasadnienia (gdy zachodzi konieczność)

Sprostowanie może dotyczyć zarówno orzeczenia, jak i uzasadnienia (możliwość sprostowania uzasadnienia wynika choćby z dotychczasowego dorobku orzeczniczego np. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 66/11, OSNC 2012, nr 5, poz. 65.

Sprostowanie orzeczenia przez skład orzekający komisji może mieć miejsce z urzędu, czyli bez wniosku strony postępowania sprostować w orzeczeniu niedokładności, jak również na wniosek stron postępowania. Sprostowanie może dotyczyć tylko błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek np. literówek, oczywistych nieścisłości między fragmentami tekstu, zgodnie z art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p.). Wniosek o sprostowanie wniesiony przez uczestnika postępowania nie wstrzymuje biegu terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale orzeczenia, a na żądanie uczestników postępowania także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

WAŻNE: w związku z odpowiednim stosowaniem przepisu art. 350 § 3 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p. pozwala stwierdzić, iż drugi skład orzekający wojewódzkiej komisji, rozpoznający wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, może także z urzędu sprostować zaskarżone orzeczenie wydane przez pierwszy skład komisji, mimo wyeliminowania tego orzeczenia z obrotu prawnego w następstwie terminowego i prawidłowego zaskarżenia.