Niewiadomski Zygmunt, Wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji drogowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji drogowej

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji drogowej

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji drogowej

Zważywszy na poziom skomplikowania inwestycji drogowych, wielokroć w procesie inwestycyjnym wymagane będzie uzyskanie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, umożliwiającej zrealizowania inwestycji drogowej. Nowa regulacja prawna dotycząca szerokorozumianej gospodarki wodnej, obowiązująca os 1 stycznia 2018 r. posługuje się pojęciem „zgoda wodnoprawna”. Zgodnie z treścią art. 388 ust. 1 pkt 1 p.w. jedną z form zgody wodnoprawnej jest pozwolenie wodnoprawne, którą to decyzję inwestor będzie zobowiązany otrzymać przed uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (vide art. 388 ust. 2 pkt 3 p.w.).

Ustawodawca mając na celu przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w sferze inwestycji drogowych, przewidział m.in. uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - art. 11d ust. 4 specustawy drogowej. Wprawdzie pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w oparciu o przepisy ustawy - Prawo wodne, jednakże specustawa drogowa modyfikuje je, co do terminu wydania pozwolenia, wskazując maksymalny, 30-dniowy termin wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. Przepis art. 11d ust. 4 specustawy drogowej, mający charakter lex specialis w stosunku do przepisów ustawy - Prawo wodne, zwalnia wnioskodawcę z obowiązku załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dokumentów wymienionych w treści art. 407 ust. 2 pkt 3 p.w. Ustawodawca upraszcza także wymagania w zakresie określenia w operacie wodnoprawnym stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, zezwalając ustalić siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości według katastru nieruchomości.

Ponadto, ustawodawca dopuszcza, w przypadku pozwoleń wodnoprawnych wydawanych dla potrzeb realizacji inwestycji drogowych w trybie specustawy drogowej, aby owe pozwolenia naruszały ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (vide art. 11d ust. 4 specustawy drogowej).

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji drogowej organ administracyjny organ administracyjny badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania analiza merytoryczna wniosku zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenie stron postępowania odmowa wszczęcia postępowania badanie właściwości organu przekazanie według właściwości badanie wymogów formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania wydanie rozstrzygnięcia w sprawie pozwolenia wodnoprawnego odebranie wniosku zarządca drogi zarządca drogi faza planowania inwestycji drogowej czy realizacja inwestycji drogowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? brak podstaw do wszczęcia postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dopuszczalne niedopuszczalne niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia nie tak 30dni

Krok: faza planowania inwestycji drogowej

W fazie planowania inwestycji drogowej, inwestor zobligowany jest dokonać analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, na których planuje zrealizować swoją inwestycję. W tej fazie postępowania inwestycyjnego rozumianego w szerokim tego słowa znaczeniu, inwestor winien ustalić, jakie wymogi formalne musi spełnić, aby uzyskać decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Krok: czy realizacja inwestycji drogowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Wśród wielu obowiązków, które obciążają inwestora planującego realizację inwestycji drogowej może spoczywać m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Podstawę prawną takiego obowiązku stanowią przepisy ustawy - Prawo wodne, w szczególności art. 388 ust. 2 pkt 3 - 390 p.w.