Gruszecki Krzysztof, Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest rodzajem pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Tym samym przy wydawaniu niniejszego pozwolenia znajdą zastosowanie ogólne reguły dot. wydawania pozwoleń emisyjnych.

Patrz: Wydanie pozwolenia emisyjnego, z odrębnościami wskazanymi w przepisach art. 220–224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) - dalej p.o.ś.

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza organ organ (!) ustalenie  standardów  emisyjnych  i dopuszczalnych  poziomów substancji  w powietrzu wydanie decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza badanie formalne wniosku ustalenie stron postępowania prowadzący instalację prowadzący instalację obowiązek uzyskania pozwolenia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia

Krok: obowiązek uzyskania pozwolenia

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010 r. wskazał przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga uzyskania pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881). A contrario, we wszystkich innych sytuacjach niż te wymienione w rozporządzeniu będzie zachodzić obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W art. 220 ust. 3 p.o.ś. zostały przewidziane rozwiązania o charakterze przejściowym, określające, co dzieje się z pozwoleniami, które zostały wydane na te rodzaje korzystania ze środowiska, które aktualnie są z tego obowiązku zwolnione, a także te, które takim obowiązkiem zostały objęte. W przypadku gdy pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów wygasa z dniem wejścia w życie przywołanego wyżej rozporządzenia, konieczne jest wydanie decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., z uwagi na bezprzedmiotowość decyzji. W przypadku, gdy emisja z instalacji nie będzie wymagała pozwolenia, będzie wymagała zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 p.o.ś.

Krok: złożenie wniosku o wydanie pozwolenia

Oprócz elementów wynikających z art. 184 ust. 2 p.o.ś. oraz art. 63 k.p.a., wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien zawierać informacje wynikające z art. 221 p.o.ś. Powyższe rozszerzenie warunków formalnych wniosku jest konsekwencją faktu, że każdy rodzaj korzystania ze środowiska ma własną specyfikę. W celu zunifikowania postępowania w omawianej kategorii spraw w art. 221 ust. 3 p.o.ś. zobowiązano ministra właściwego do spraw środowiska do określenia wzoru wniosku w formie dokumentu elektronicznego.