Kędziora Robert, Wydanie postanowienia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Wydanie postanowienia

Wydanie postanowienia

Wydanie postanowienia

Postanowienie jest procesowym oznaczeniem jednostronnego władczego aktu administracyjnego, który wydawany jest na podstawie przepisów k.p.a., gdy zachodzi potrzeba orzeczenia o kwestii wynikłej w toku postępowania, i jest to niezbędne do jego właściwego przeprowadzenia (zob. W. Chróścielewski [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009, s. 154). Postanowienie różni się od decyzji szerszym kręgiem adresatów, przedmiotem rozstrzygnięcia i zakresem wywoływanych skutków prawnych (zob. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 445–446). Postanowienia wydawane w oparciu o regulacje k.p.a. nie stanowią jednorodnej grupy aktów administracyjnych (zob. G. Łaszczyca [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104–269, Warszawa 2007, s. 139).

Wydanie postanowienia adresat postanowienia adresat postanowienia odebranie postanowienia organ organ czy postanowienie wymaga uzasadnienia? doręczenie postanowienia sporządzenie uzasadnienia czy postanowienie wymaga doręczenia? podpisanie postanowienia zaistnienie okoliczności, w której wymagane jest wydanie postanowienia sformułowanie obligatoryjnych składników postanowienia ogłoszenie postanowienia tak nie tak nie

Krok: zaistnienie okoliczności, w której wymagane jest wydanie postanowienia

Zgodnie z przepisem art. 123 k.p.a., organ administracji publicznej w toku postępowania wydaje postanowienia, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Rozstrzygana przez organ w formie postanowienia kwestia wynika w toku postępowania, ma w każdym przypadku charakter indywidualny pod względem podmiotowym i przedmiotowym i zasadniczo dotyczy praw i obowiązków procesowych podmiotów postępowania (zob. G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 137-138). Organ administracji publicznej wydaje postanowienia w sytuacjach przewidzianych w kodeksie, a także wówczas, gdy dokonanie danej czynności procesowej wymaga wydania aktu administracyjnego, niezbędnego dla określenia kierunku czynności procesowych, np. co do powołania biegłego czy skorzystania z pomocy prawnej innego organu administracyjnego (zob. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 447).

Krok: sformułowanie obligatoryjnych składników postanowienia

Zgodnie z art. 124 k.p.a., postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. Pismo spełniające wszystkie wskazane w art. 124 k.p.a. wymogi formalne jest postanowieniem. Ani przepisy k.p.a., ani przepisy wykonawcze, nie określają obowiązującego wzoru postanowienia, a błąd polegający na niewłaściwym technicznym rozmieszczeniu danych nie może stanowić o nieważności postanowienia, skoro brak jest obowiązujących regulacji w tym zakresie (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 listopada 2008 r., II SA/Ol 809/08, LEX nr 467044). Oznaczenie organu następuje poprzez podanie pełnej nazwy organu oraz wskazanie jego siedziby. Datą postanowienia jest wskazanie dnia, miesiąca i roku jego wydania. Sposób oznaczenia strony lub stron, albo innych osób biorących udział w postępowaniu, do których skierowane jest postanowienie, uzależniony jest od statusu danego podmiotu. Identyfikacja osoby fizycznej następuje poprzez ujawnienie jej imienia i nazwiska (w niektórych przypadkach wymaga dodatkowych danych, jak data i miejsce urodzenia, imiona rodziców) oraz usytuowania osoby fizycznej w przestrzeni przez wskazanie jej miejsca zamieszkania. Osoba prawna indywidualizowana jest w obrocie prawnym przez nazwę, nadaną jej w akcie konstytuującym, oraz określenie jej siedziby (por. Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 150-186). Powołanie podstawy prawnej następuje przez przytoczenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na których organ administracji publicznej oparł swoje orzeczenie. Rozstrzygnięcie stanowi rezultat zastosowania normy prawa procesowego w konkretnej kwestii, na podstawie ustalonego stanu faktycznego (zob. G. Łaszczyca [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104–269, Warszawa 2007, s. 143). Postanowienie powinno zawierać pouczenie o możliwości i trybie zaskarżenia, jednak brak takiego pouczenia nie jest brakiem istotnym, dyskwalifikującym wydane postanowienie. Ujemne skutki braku pouczenia strony o trybie i sposobie zaskarżenia rozstrzygnięć nie mogą obciążać strony (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010 r., I SA/Bd 937/10, LEX nr 747194). Postanowienie, tak samo jak decyzja, jest aktem administracyjnym indywidualnym, posiadającym wszystkie jej cechy wyróżniane w doktrynie prawa administracyjnego; również w stosunku do postanowień można mówić o minimum jego elementów prawnie skutecznych (wyrok NSA z dnia 23 maja 2011 r., I GSK 238/11, LEX nr 990060). Do takich elementów należy zaliczyć: oznaczenie organu administracji publicznej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o określonej kwestii procesowej oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji. Brak oznaczenia pisma jako postanowienia oraz brak pouczenia, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie, nie uniemożliwia zakwalifikowania go jako postanowienia, gdyż pisma zawierające rozstrzygnięcie w sprawie załatwianej w drodze postanowienia są postanowieniami, pomimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 124 k.p.a., jeżeli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako postanowienie (wyrok WSA w Kielcach z dnia 4 maja 2011 r., II SA/Ke 11/11, LEX nr 993145).