Wiśniewski Jarosław T., Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze może być przeprowadzone w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym, ale także w sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach gospodarczych oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Nakaz zapłaty, postanowienia oraz zarządzenia mogą zostać wydane przez referendarza sądowego (art. 4804 § 2 k.p.c.).

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ocena czy są podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nadanie sprawie dalszego biegu badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powód powód wniesienie pozwu o roszczenie pieniężne nie ma podstaw podstawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: wniesienie pozwu o roszczenie pieniężne

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym właściwość rzeczowa sądu ustalana jest na ogólnych zasadach. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza stu tysięcy złotych właściwy jest więc sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu sporu przekracza stu tysięcy złotych właściwy jest sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.).

Pozew podlega opłacie w wysokości ustalanej według zasad obowiązujących dla danego postępowania, tj. zwykłego (art. 13 u.k.s.c.) bądź z zakresu prawa pracy (art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 35 u.k.s.c.).

Krok: badanie formalne pozwu

Pozew w postępowaniu upominawczym musi spełniać ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c. oraz ogólne wymagania pozwu z art. 187 k.p.c. (ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich pozew wnoszony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej powinien spełniać również wymogi formalne wynikające z art. 15zzs9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Ustawodawca nie wprowadził natomiast żadnych szczególnych wymagań formalnych pozwu w postępowaniu upominawczym.