Piaskowska Olga Maria, Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w zbiegu z postępowaniem gospodarczym

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 2 maja 2012 r.
Autorzy:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w zbiegu z postępowaniem gospodarczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w zbiegu z postępowaniem gospodarczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w zbiegu z postępowaniem gospodarczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w zbiegu z postępowaniem gospodarczym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ocena czy są podstawy do wydania nakazu zapłaty podjęcie dalszych czynności badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powód powód wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie ma podstaw podstawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Powód, chcąc, aby przewodniczący rozważył zasadność skierowania sprawy na posiedzenie niejawne w postępowaniu nakazowym, powinien zawrzeć w pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty.

Zawarcie tego wniosku w pozwie jest niezbędne, aby przewodniczący rozważył wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Zawarcie w pozwie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym, nie zwalnia powoda od obowiązku podania w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Podnoszenie dalszych twierdzeń i zgłaszanie wniosków jest możliwe, jedynie, gdy powód wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W takiej sytuacji dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty należnej w danej sprawie (art. 19 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.), z tym, że nie może ona wynosić mniej niż 30 złotych (art. 20 ust. 1 u.k.s.c.).

Krok: badanie formalne pozwu

Pozew w postępowaniu nakazowym musi spełniać ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c. oraz ogólne wymagania pozwu z art. 187 k.p.c.

W sytuacji gdy powód domaga się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo wyciągu z ksiąg bankowych, musi złożyć wraz z pozwem oryginał tych dokumentów wraz z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, który także powinien być w oryginale (art. 485 § 4 k.p.c.).

Wymóg złożenia dokumentu w oryginale dotyczy także sytuacji, w której powód domaga się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego (por. uchwała SN z dnia 7 października 2009 r., III CZP 65/09, OSNC 2010, nr 4, poz. 51, wraz z glosami: D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, M. Praw. 2010, nr 21, s. 1195–1199; S. Domański, Glosa 2010, nr 4, s. 25–30, oraz wskazana tam literatura).

Sąd wydaje także nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

Zamiast oryginału strona może także złożyć dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot (tj. notariusza, radcę prawnego, adwokata). Taki dokument ma walor oryginału.