Giżejowska Alina, Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawach z zakresu prawa pracy

Postępowanie nakazowe może być przeprowadzone w sprawach z zakresu prawa pracy podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym, ale także w sprawach z zakresu prawa pracy oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Z uwagi na wymogi postępowania nakazowego związane z dokumentami, na podstawie których nakaz zapłaty może być wydane, postępowanie nakazowe w sprawach pracowniczych będzie możliwe w nielicznych przypadkach W zakresie odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy kontrowersyjne jest dopuszczalne stosowanie weksla jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika. Z uwagi na charakter roszczeń, których pracodawca może dochodzić od pracownika, a w szczególności z uwagi na konieczność badania przesłanki winy pracownika, Sąd Najwyższy uznał, że przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, wykluczają wystawienie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p. w zw. z art. 114–127 k.p. oraz a contrario art. 300 k.p.). Nie jest również dopuszczalne stosowanie jako zabezpieczenia weksla na wypadek dochodzenia przez pracodawcę roszczenia związanego z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika. Również nabywca takiego weksla nie może dochodzić roszczeń na jego podstawie. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10, OSNP 2012, nr 7–8, poz. 87).

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ocena czy są podstawy do wydania nakazu zapłaty możliwa decyzja przewodniczącego wyznaczenie rozprawy skierowanie na posiedzenie niejawne celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powód powód wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie ma podstaw podstawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Pozew z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym wnosi się do sądu właściwego rzeczowo na ogólnych zasadach. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy, właściwy jest więc sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy, właściwy jest sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.).

Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty należnej w danej sprawie (art. 19 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.), z tym że nie może ona wynosić mniej niż 30 zł (art. 20 ust. 1 u.k.s.c.). Pracownik wnoszący pozew jest zwolniony od uiszczania kosztów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł (art. 96 ust. 1 pkt 4 i art. 35 ust. 1 u.k.s.c.).

Krok: badanie formalne pozwu

Pozew w postępowaniu nakazowym musi spełniać ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c. oraz ogólne wymagania pozwu z art. 187 k.p.c.

Natomiast, jeżeli pozew jest złożony w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (art. 5052 k.p.c.) lub w sprawach wymienionych w art. 1871 k.p.c., powinien być sporządzony na urzędowym formularzu.