Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe może być przeprowadzone w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym, ale także w sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach gospodarczych oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Nakaz zapłaty, postanowienia oraz zarządzenia mogą zostać wydane przez referendarza sądowego (art. 4804 § 2 k.p.c.).

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ocena czy są podstawy do wydania nakazu zapłaty skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym usuwanie braków fiskalnych pozwu w zakresie brakującej opłaty możliwy przebieg postępowania doręczenie pozwanemu pozwu z wezwaniem do złożenia odpowiedzi na pozew badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powód powód wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie ma podstaw podstawy usunięte nieusunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Pozew z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym wnosi się do sądu właściwego rzeczowo na ogólnych zasadach. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 zł, właściwy jest więc sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł, właściwy jest sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.).

Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty należnej w danej sprawie (art. 19 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.), z tym że nie może ona wynosić mniej niż 30 zł (art. 20 ust. 1 u.k.s.c.).

Krok: badanie formalne pozwu

Pozew w postępowaniu nakazowym musi spełniać ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c. oraz ogólne wymagania pozwu z art. 187 k.p.c.

Szczególnym wymaganiem formalnym pozwu w postępowaniu nakazowym jest konieczność dołączenia oryginału weksla lub czeku (art. 485 § 4 k.p.c.).

Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich pozew wnoszony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej powinien spełniać również wymogi formalne wynikające z art. 15zzs9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.