Przybysz Piotr, Wydanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Wydanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Wydanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Wydanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Zadaniem organu prowadzącego postępowanie jest dokonanie analizy zebranych informacji i ich ocena pod kątem zdolności osoby sprawdzanej do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Sposób dochodzenia do rozstrzygnięcia jest tożsamy w odniesieniu do zwykłego i poszerzonego postępowania sprawdzającego.

Wydanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa ABW lub SKW ABW lub SKW wpis do ewidencji przyjęcie powiadomienia osoba uprawniona do obsady stanowiska osoba uprawniona do obsady stanowiska przyjęcie powiadomienia osoba sprawdzana osoba sprawdzana otrzymanie informacji o wydaniu poświadczenia wniesienie odwołania rezygnacja z odwołania możliwe reakcje otrzymanie informacji o odmowie wydania poświadczenia organ prowadzący postępowanie sprawdzające organ prowadzący postępowanie sprawdzające odmowa wydania poświadczenia wydanie poświadczenia bezpieczeństwa konieczność oceny zebranych informacji ocena czy istnieją uzasadnione wątpliwości nie tak istnieją nie istnieją

Krok: konieczność oceny zebranych informacji

Po zebraniu i weryfikacji wszystkich informacji (patrz Zwykłe czynności sprawdzające oraz Poszerzone czynności sprawdzające) organ prowadzący postępowanie sprawdzające musi bez zbędnej zwłoki podjąć rozstrzygnięcie w sprawie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Krok: ocena czy istnieją uzasadnione wątpliwości

Organ prowadzący postępowanie sprawdzające jest zobowiązany do wydania decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa zarówno wówczas, gdy uzyska pewność, że osoba sprawdzana nie daje rękojmi zachowania tajemnicy, jak i wówczas, gdy dokonując oceny okoliczności będących przedmiotem czynności sprawdzających (patrz art. 24 ust. 2 oraz art. 24 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) dojdzie do wniosku, że w sprawie istnieją wątpliwości.

Zadaniem organu prowadzącego postępowanie sprawdzające jest także ocena przez pryzmat art. 24 ust. 2 i 3 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 faktu ewentualnego skazania osoby sprawdzanej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą, lub umyślne przestępstwo skarbowe. W tych sytuacjach organ odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa.