Wydanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Wydanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 września 2016 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

Wydanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

Wydanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

Ustawodawca, w art. 237 p.o.ś., przyznał organowi ochrony środowiska prawo do zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Takie uprawnienie przysługuje mu w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko prowadzonej przez niego instalacji (ewentualnie innej działalności). Na podstawie art. 237 p.o.ś. toczy się postępowanie administracyjne, którego zwieńczeniem będzie wydanie decyzji o charakterze uznaniowym w postaci wydania decyzji zobowiązującej do sporządzenia przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny jest specjalistyczną ekspertyzą przenoszącą obowiązek ustalenia stanu faktycznego w zakresie oddziaływania na środowisko na stronę postępowania. Przeprowadzenie przeglądu ekologicznego ma na celu potwierdzenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub wykluczenie takiego oddziaływania oraz umożliwienie podjęcia działań zmierzających do usunięcia ujemnego oddziaływania na środowisko w przypadku jego wystąpienia (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 31 marca 2011 r., II SA/Sz 23/11, LEX nr 1127679). Zobowiązanie do sporządzenia przeglądu ekologicznego znajduje zastosowanie wtedy, gdy nie da się udowodnić negatywnego oddziaływania na środowisko przy użyciu innych środków dowodowych (K. Gruszecki, komentarz do art. 237 [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer).

Krok: podejrzenie zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania

W przypadku gdy organ poweźmie wiadomość o możliwości wypełnienia przesłanek wskazanych w art. 237 p.o.ś., tj.: (i) stwierdzi funkcjonowanie w obrocie instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 p.o.ś. (brak instalacji czyni postępowanie bezprzedmiotowym z zastrzeżeniem art. 241 p.o.ś., kiedy przegląd ekologiczny może dotyczyć działalności innej niż eksploatacja instalacji) oraz (ii) stwierdzi, że w związku z funkcjonowaniem tej instalacji (działalności) występuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, powinien wszcząć postępowanie w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Zasadniczo sporządzenie przeglądu ekologicznego znajduje uzasadnienie w sytuacji, gdy nie była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko (tj. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmującego w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu). Będzie to występowało wtedy, gdy (i) instalacja powstała w momencie, kiedy takiego obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania nie było, bądź (ii) instalacja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których konieczne jest przeprowadzenie takiej oceny oddziaływania. W pozostałych przypadkach negatywne oddziaływanie na środowisko powinno wynikać z raportu, który został sporządzony w toku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z u.u.i.ś. Nie można jednak wykluczyć, że mimo przeprowadzenia takiej oceny konieczne będzie sporządzenie przeglądu ekologicznego.

Wydanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego podmiot korzystający ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska sporządzenie przeglądu ekologicznego odebranie zawiadomienia o wszczęciu postępowania odebranie decyzji zobowiązującej do sporządzenia przeglądu ekologicznego organ organ (!) ustalenie  kręgu stron  postępowania podejrzenie zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania przygotowanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia przeglądu ekologicznego (!) decyzja zobowiązująca do  sporządzenia przeglądu  ekologicznego instalacji nie  zaliczanej do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco  oddziaływać na środowisko ustalenie organu właściwego wszczęcie postępowania przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego decyzja zobowiązująca do sporządzenia przeglądu ekologicznego instalacji kwalifikowanej do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko decyzja zobowiązująca do sporządzenia przeglądu ekologicznego obiektu lub urządzenia nie będącego instalacją instalacja kwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko instalacja nie będąca przedsięwzięciem zawsze znacząco oddziałującym na środowisko obiekty lub urządzenia nie będące instalacją

Krok: ustalenie organu właściwego

Organem właściwym do wydania decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego będzie właściwy organ ochrony środowiska. Właściwość należy ustalać zgodnie z regułami wynikającymi z art. 378 p.o.ś. Zasadniczo organem właściwym w tej sprawie będzie starosta.