Barczak Anna, Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów

Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów

Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów. Procedura toczy się między zarządzającym składowiskiem odpadów a właściwym organem. Co do zasady, tym organem jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ), wyjątkowo - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (PWIS)

Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów zarządzający składowiskiem zarządzający składowiskiem czy usunięto nieprawidłowości w ustalonym terminie? istnienie nieprawidłowości nieistnienie nieprawidłowości odebranie postanowienia ustalającego termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zaakceptowanie decyzji administracyjnej czy treść decyzji została zaakceptowana przez adresata? odebranie decyzji o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów złożenie wniosku o ustalenie terminu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wniesienie odwołania WIOŚ lub PWIS WIOŚ lub PWIS umorzenie postępowania powzięcie wiadomości o nieistnieniu nieprawidłowości czy wniosek został uwzględniony? wydanie postanowienia ustalającego termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (!) wydanie decyzji  o wstrzymaniu  użytkowania  składowiska odpadów powzięcie wiadomości o istnieniu nieprawidłowości (!) stwierdzenie  niedopełnienia lub  niewykonania obowiązków,  o których mowa  w art. 140 ust. 1 i 2  u.o. oczekiwanie na dokonanie czynności przez zarządzającego składowiskiem odebranie wniosku o ustalenie terminu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości tak nie tak nie tak nie

Krok: (!) stwierdzenie niedopełnienia lub niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 u.o.

Właściwy organ stwierdza niedopełnienie obowiązku powiadomienia o potencjalnym lub aktualnym zagrożeniu (art. 138 u.o.) lub niewykonanie obowiązków decyzją przewidzianą w art. 139 ust. 2 u.o., zobowiązującą do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków zagrożeń.

Co do zasady, tym organem jest WIOŚ, wyjątkowo PWIS, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wynikających z decyzji z art. 139 ust. 2 u.o.

Uwaga! Ryzyko: Trudność ustalenia właściwości rzeczowej PWIS

Artykuł 140 u.o. zawiera błąd, który polega na tym, że ta sama decyzja przewidziana w art. 139 ust. 2 u.o. występuje zarówno w art. 140 ust. 1 pkt 2 (który określa właściwość rzeczową WIOŚ), jak i w art. 140 ust. 2 u.o. (który określa właściwość rzeczową PWIS).

Patrząc na regulacje u.o., należy stwierdzić, że - co do zasady - organem właściwym jest WIOŚ, ale jeżeli zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi - PWIS. Ustalenie tej właściwości nie wynika z literalnego brzmienia art. 140 ust. 2 u.o., który odsyła do art. 139 ust. 2 u.o. bez odniesienia się do art. 139 ust. 4 u.o., który wskazuje na właściwość PWIS, w przypadku wydania decyzji z art. 139 ust. 2 u.o. Zastosowanie tu ma wykładnia celowościowa.

Krok: oczekiwanie na dokonanie czynności przez zarządzającego składowiskiem

WIOŚ (PWIS) czeka na dokonanie czynności przez zarządzającego składowiskiem.