Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części na wniosek

Wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części na wniosek

Wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części na wniosek

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dokonywane na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów. Pozostałymi uczestnikami procedury są marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) oraz wojewódzki inspektor sanitarny (WIOŚ).

Krok: złożenie wniosku o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Zarządzający składowiskiem odpadów składa wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, gdyż zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zgodnie z u.o. wymaga uzyskania stosownej zgody.

Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części powinien zawierać elementy wskazane w art. 146 ust. 3 u.o. (dotyczące samego zamknięcia składowiska odpadów oraz rekultywacji).

Należy również pamiętać o konieczności równoczesnego wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska, jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 146 ust. 4 u.o.

Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Tytułem prawnym do prowadzenia tego typu instalacji może być prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy. W rezultacie przez pojęcie zarządzającego składowiskiem, niezdefiniowane w u.o., rozumiemy podmiot legitymujący się jednym z praw wymienionych w zdaniu poprzednim.

Krok: odebranie wniosku o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Organ właściwy odbiera wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych.

Definicja terenów zamkniętych wynika z art. 3 pkt 40 p.o.ś. Jej uzupełnieniem jest definicja wynikająca z § 3 r.t.z.o.p.

Właściwość miejscowa jest określana według lokalizacji składowiska odpadów (obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację