Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów

Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów

Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów. Uczestnikami procedury są zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ).

Krok: zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 161 ust. 1 u.o.

WIOŚ stwierdza, że zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków określonych w art. 155–160 u.o. Zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2 u.o. WIOŚ ma się kierować zawsze dwoma czynnikami, tj. stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Powyższe czynniki są połączone spójnikiem „oraz”, co oznacza, że przesłanką zastosowania odpowiedzialności administracyjnej musi być powstanie tych czynników.

Krok: (!) wszczęcie postępowania dotyczącego wydania decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów

W razie stwierdzenia naruszenia obowiązków i zagrożenia WIOŚ wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów. Postępowanie to WIOŚ wszczyna z urzędu.

WIOŚ może od razu wydać decyzję o wstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów i nadać jej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ma charakter uznaniowy.

Może jednak, ale nie musi, na wniosek zarządzającego spalarnią lub współspalarnią wydać postanowienie, o którym mowa w art. 161 ust. 2 u.o.

Realność zagrożenia

WIOŚ musi ocenić stopień zagrożenia, o którym mowa w art. 161 ust. 1 i 2 u.o.

"Zagrożenie nie musi być znaczne oraz bezpośrednie, ale powinno być realne. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że podstawą do zastosowania art. 161 u.o. jest:

a) znaczny stopień niewykonania obowiązków ze znacznym zagrożeniem,

b) znaczny stopień niewykonania obowiązków z nieznacznym zagrożeniem,

c) znaczne zagrożenie z nieznacznym stopniem niewykonania obowiązków.

Nie ulega wątpliwości, że brak jakiegokolwiek zagrożenia nie uzasadnia zastosowania art. 161 u.o., niezależnie od tego, jaki był stopień niewykonania obowiązków.

Zarówno niewykonanie obowiązków, jak i zagrożenie ocenia się według kryteriów czysto obiektywnych."

(W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013, s. 393–394).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację