Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem odpadów

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem odpadów

Wydanie decyzjiwsprawie ustalenia zakresuiharmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyniskutków zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem odpadów

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem odpadów. Uczestnikami procedury są: zarządzający składowiskiem odpadów oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (PWIS).

Krok: wystąpienie na składowisku odpadów zmian obserwowanych parametrów

Na składowisku odpadów (obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów) mogą wystąpić zmiany obserwowanych parametrów, wskazujące na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub zdrowia ludzi.

Krok: wysłanie zawiadomienia o zmianie w obserwowanych parametrach

Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany do obserwowania parametrów, których zmiany wskazują na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub zdrowia ludzi. Jest on równocześnie zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania o takich zmianach WIOŚ lub PWIS. W celu spełnienia wspomnianego obowiązku wystarczy powiadomić jednego z inspektorów. Niezawiadomienie żadnego z nich stanowi wykroczenie z art. 189 ust. 2 pkt 11 u.o.

Obowiązek powiadomienia właściwego organu powstaje wówczas, gdy wyniki badań prowadzonych w ramach monitoringu wykonywanego w fazie eksploatacji potwierdzają wspomniane zmiany. Ponadto istotny jest stopień prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań. Gdy są one znikome, powiadomienie nie jest konieczne. Dokonując oceny prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań, zarządzający składowiskiem odpadów powinien kierować się zasadą prewencji.

Zawiadomienie o zmianie w obserwowanych parametrach powinno przyjąć formę pisemną. W sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji dopuszczalna jest forma elektroniczna. Zarządzający składowiskiem odpadów powinien wskazać w nim zaobserwowane zmiany oraz przedstawić wnikający z nich stopień ryzyka.

Zawiadomienie jest kierowane do WIOŚ, gdy zaistniały możliwości wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska, natomiast do PWIS, gdy zaistniały możliwości wystąpienia lub powstania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi.

Należy dodać, że zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Tytułem prawnym do prowadzenia tego typu instalacji może być prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy. W rezultacie przez pojęcie zarządzającego składowiskiem, niezdefiniowane w u.o., rozumiemy podmiot legitymujący się jednym z praw wymienionych w zdaniu poprzednim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację