Gruszecki Krzysztof, Wydanie decyzji w przedmiocie odszkodowania z tytułu wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji w przedmiocie odszkodowania z tytułu wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

Wydanie decyzji w przedmiocie odszkodowania z tytułu wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

Wydanie decyzji w przedmiocie odszkodowania z tytułu wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

Decyzja w przedmiocie odszkodowania jest jedną z tych rzadkich sytuacji, w których sprawa o charakterze odszkodowawczym została przekazana do rozstrzygnięcia organom administracji. Podstawą prowadzenia postępowania w omawianej kategorii spraw są rozwiązania zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wydanie decyzji w przedmiocie odszkodowania z tytułu wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości sąd sąd wydanie wyroku w przedmiocie odszkodowania organ organ przekazanie żądania według właściwości organu ustalenie kręgu stron postępowania wypłata odszkodowania badanie warunków formalnych wydanie decyzji administracyjnej badanie właściwości organu poinformowanie uprawnionego o konieczności wystąpienia z roszczeniem do innych organów roszczenie bezskuteczne ustalenie odszkodowania czy roszczenie zostało wniesione w terminie uzyskanie opinii rzeczoznawcy majątkowego czy doszło do ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 130 p.o.ś.? przeprowadzenie postępowania dowodowego podmiot uprawniony podmiot uprawniony wniesienie roszenia o wypłatę odszkodowania brak wydania decyzji w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia roszczenia wniesienie powództwa do sądu powszechnego właściwy niewłaściwy tak nie tak nie 30 dni

Krok: wniesienie roszenia o wypłatę odszkodowania

Wydania decyzji w przedmiocie odszkodowania, o której mowa w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) - dalej p.o.ś. - następuje w wyniku zgłoszenia roszczenia z art. 129 ust. 2 p.o.ś. Przedmiotowe roszczenie może wnieść podmiot uprawniony, którego uprawnienia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska, o której mowa w art. 130 p.o.ś. zostały ograniczone (ustawodawca wskazał w nim podstawy, z których może wynikać ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości). Podmiotem uprawnionym będzie w tym przypadku właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, jak również użytkownicy nieruchomości oraz osoby posiadające prawo dożywocia (E. Janeczko, Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony środowiska, Rejent 2002, nr 11, s. 61 i n.)

Krok: badanie właściwości organu

Organem właściwym w sprawie do wydania decyzji w przedmiocie odszkodowania jest starosta.