Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z urzędu

Wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z urzędu

Wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z urzędu

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z urzędu. Uczestnikami procedury są zarządzający składowiskiem odpadów oraz właściwy organ. Co do zasady, jest nim marszałek województwa, a wyjątkowo regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ).

Krok: powzięcie wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 148 ust. 1 u.o.

Zarządzający składowiskiem odpadów nie wystąpił o zgodę na zamknięcie składowiska, a właściwy organ uzyskuje wiadomości o okolicznościach wynikających z art. 148 ust. 1 u.o.

Właściwym organem jest, co do zasady, marszałek województwa. Natomiast w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych jest nim RDOŚ.

Definicja „tereny zamknięte” wynika z art. 3 pkt 40 p.o.ś. Jej uzupełnieniem jest definicja wynikająca z § 3 r.t.z.o.p.

Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Krok: sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

W pierwszym etapie procedury zamykania składowiska odpadów lub jego części z urzędu marszałek województwa (RDOŚ) sporządza ekspertyzę dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Elementy ekspertyzy wynikają z art. 148 ust. 2 u.o. Zostały one ujęte w sposób otwarty, co sugeruje zwrot „w szczególności”.

Z kolei elementy nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów nie zostały wyliczone w art. 148 u.o. Należy domniemywać, że nowa instrukcja powinna spełniać wymagania stawiane każdej instrukcji. Elementy treściowe takiej instrukcji wynikają z art. 129 ust. 4 u.o.

Istotne jest to, że organ nie musi samodzielnie sporządzać powyższych dokumentów. Może to zadanie zlecić podmiotom wykwalifikowanym.

Koszty sporządzenia tych dokumentów w ostateczności ponosi marszałek województwa (RDOŚ). Artykuł 150 ust. 2 u.o. przewiduje skorzystanie ze środków finansowych z ustanowionego zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem powyższych dokumentów, poniesionych przez organ.

Ustawodawca nie wskazuje granic czasowych etapu pierwszego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację