Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów - OpenLEX

Ogonowska Adrianna, Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 6 września 2019 r.
Autor:

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Przedmiotem procedury jest wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Procedura toczy się między odpowiednimi organami ochrony środowiska (tj. starostą, marszałkiem województwa, RDOŚ) a posiadaczem odpadów. Co istotne, jeżeli mimo wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów/na przetwarzanie odpadów/na zbieranie i przetwarzanie odpadów, posiadacz odpadów kontynuuje lub rozpoczyna działalność, dopuszcza się deliktu administracyjnego (art. 194 ust. 4 u.o.).

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów starosta, marszałek województwa, RDOŚ starosta, marszałek województwa, RDOŚ odebranie wniosku weryfikacja wniosku wydanie decyzji stwierdzającej wygaśniecie zezwolenia wszczęcie postępowania z urzędu posiadacz odpadów posiadacz odpadów (!) czy prowadził  działalność objętą  zezwoleniem przez  2 lata? czy treść decyzji została zaakceptowana przez adresata? odebranie decyzji zezwolenie nie stało się bezprzedmiotowe czy zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów stało się ono bezprzedmiotowe? uzyskanie przez zezwolenie przymiotu ostateczności czy upłynął czas, na jaki zezwolenie zostało wydane? (!) czy rozpoczęto  działalność objętą  zezwoleniem  w terminie 2 lat? zaistnienie przesłanek do wygaśnięcia zezwolenia wniesienie odwołania złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie/na przetwarzanie/na zbieranie i przetwarzanie odpadów zaakceptowanie decyzji przez adresata nie tak tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie/na przetwarzanie/na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie/na przetwarzanie/na zbieranie i przetwarzanie odpadów może nastąpić na wniosek lub z urzędu.

Przepis ustawy o odpadach przewiduje tylko jedną przesłankę wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie/na przetwarzanie/na zbieranie i przetwarzanie odpadów na wniosek posiadacza odpadów. Dzień złożenia wniosku w sposób zgodny z prawem stanowi moment zaistnienia tej przesłanki.

Ustawodawca nie wskazuje wymogów formalnych wniosku. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 63 k.p.a.

Definicja posiadacza odpadów wynika z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. Pojęcie to jest bardzo szerokie, niebudzące większych problemów praktycznych. Według prof. M. Górskiego, posiadaczy odpadów można podzielić na dwie grupy: posiadaczy legalnych i posiadaczy nielegalnych. Posiadacz legalny to posiadacz działający na podstawie uzyskanej zgodny na gospodarowanie odpadami albo wyraźnie z takiego obowiązku zwolniony. Posiadacz nielegalny to posiadacz takiej zgody nieposiadający oraz niepodlegający zwolnieniom z jej uzyskania. Profesor M. Górski zauważa, że „rozróżnienie to wiąże się przede wszystkim z określeniem możliwości i warunków przekazywania odpadów pomiędzy posiadaczami i ustaleniem zasad przekazywania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami” (M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 46).

Krok: odebranie wniosku

Odpowiedni organ przyjmuje wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie/na przetwarzanie/na zbieranie i przetwarzanie odpadów, złożony przez posiadacza odpadów.

Odpowiednim organem jest organ, który wydał zezwolenie. Co do zasady jest nim starosta. Wyjątkowo tym organem jest marszałek województwa (w przypadkach określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 u.o.) bądź RDOŚ na terenach zamkniętych. Definicja terenów zamkniętych wynika z art. 3 pkt 40 p.o.ś. Jej uzupełnieniem jest definicja wynikająca z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368). W przypadku wydawania zezwolenia na zbieranie/na przetwarzanie/na zbieranie i przetwarzanie odpadów właściwość miejscowa organów uzależniona jest od miejsca zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.