Klatka Jędrzej, Wydanie decyzji o nakazaniu właścicielom nieruchomości wykonania obowiązków z zakresu czystości i porządku w gminach

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji o nakazaniu właścicielom nieruchomości wykonania obowiązków z zakresu czystości i porządku w gminach

Wydanie decyzji o nakazaniu właścicielom nieruchomości wykonania obowiązków z zakresu czystości i porządku w gminach

Wydanie decyzji o nakazaniu właścicielom nieruchomości wykonania obowiązków z zakresu czystości i porządku w gminach

Niewykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzi konsekwencje w postaci wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji nakazującej wykonanie tych obowiązków. Decyzja podlega egzekucji administracyjnej.

Wydanie decyzji o nakazaniu właścicielom nieruchomości wykonania obowiązków z zakresu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości właściciel nieruchomości doręczenie zawiadomienia organ organ powzięcie wiadomości o niewykonywaniu obowiązków z art. 5 ust. 1 pkt 1-4 u.u.c.p.g. zawiadomienie o wszczęciu postępowania oczekiwanie na skuteczne doręczenie wydanie decyzji

Krok: powzięcie wiadomości o niewykonywaniu obowiązków z art. 5 ust. 1 pkt 1-4 u.u.c.p.g.

Przepis art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. przewiduje szereg obowiązków, które ciążą na właścicielach nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., a zatem nie tylko właścicieli w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Na uwadze należy mieć art. 2 ust. 2a u.u.c.p.g. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., mogą, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powyższy przepis dotyczy przykładowo sytuacji, kiedy to dany lokal nie jest zajmowany przez jego właściciela, a najemcę na podstawie umowy najmu. Obowiązki dotyczące „właściciela nieruchomości” określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obciążają wtedy najemcę, chyba że strony umowy uregulują te kwestie w inny sposób, w drodze pisemnej umowy.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wykonuje któregoś z obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.u.c.p.g., wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który na mocy art. 5 ust. 6 u.u.c.p.g. sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem, jest zobowiązany do podjęcia kroków prawnych wskazanych w art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g., tj. do wydania decyzji nakazującej wykonanie tych obowiązków.

Informacja o niewykonywaniu przez właściciela nieruchomości obowiązków wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.u.c.p.g. może pochodzić z różnych źródeł, np. z donosu innego mieszkańca gminy lub z informacji własnych organu uzyskanych np. na skutek kontroli stanu czystości nieruchomości.

Krok: zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Uzyskując informację o niewykonywaniu przez właściciela nieruchomości obowiązków wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.u.c.p.g., organ zobowiązany jest z urzędu wszcząć postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązków.

Wszczęcie postępowania następuje z dniem doręczenia właścicielowi nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania.