Gruszecki Krzysztof, Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, o której mowa w art. 115a p.o.ś., będzie wydawana w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu poza zakładem (w rozumieniu art. 3 pkt 48 p.o.ś.), określonych rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Właściwym rozporządzeniem w tej sprawie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Krok: powzięcie informacji o przekroczeniu dopuszczalnych norm hałasu

Zasadniczo, informacje o przekroczeniu dopuszczalnych norm natężenia hałasu poza zakładem są pozyskiwane przez organ ochrony środowiska (najczęściej starostę) w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych na podstawie art. 379 p.o.ś. bądź też na podstawie wystąpienia, wystosowanego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 u.i.o.ś., przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który stwierdził przekroczenie dopuszczalnych norm natężenia hałasu. Zgodnie z orzecznictwem: „1. Różnego typu kontrole organów ochrony środowiska, czy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w ramach których prowadzi się pomiary hałasu, pozostają poza postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym, zaś podejmowane są z własnej inicjatywy organu, albo w związku z monitami różnych osób. Wyniki kontroli nie stanowią podstawy do wydania decyzji administracyjnej, natomiast mogą być przesłanką do wszczęcia postępowania z urzędu, po przeprowadzeniu którego zapadnie określona decyzja. 2. Co do spraw znajdujących podstawę prawną w art. 115a ust. 1 p.o.ś., nie jest wykluczonym, by niezależnie od pomiarów wymienionych w treści tego przepisu, a uzyskanych przed wszczęciem postępowania, dowód z pomiarów hałasu został przeprowadzony w toku postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z zasadami procesowymi regulowanymi w k.p.a.” (wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013 r., II SA/Kr 1424/12, LEX nr 1342978).

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu prowadzący zakład prowadzący zakład odebranie zawiadomienia o wszczęciu postępowania odebranie zawiadomienia o przeprowadzeniu dowodu organ ochrony środowiska organ ochrony środowiska ustalenie stron postępowania powzięcie informacji o przekroczeniu dopuszczalnych norm hałasu przeprowadzanie postępowania dowodowego w przypadku niekwestionowania dowodu czy przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu związane jest z działalnością, o której mowa w art. 115a ust. 2 p.o.ś.? wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu ustalenie właściwości organu wszczęcie postępowania przeprowadzenie postępowania dowodowego przeprowadzanie postępowania dowodowego w przypadku kwestionowania dowodu umorzenie postępowania tak nie kwestionowanie dowodów niekwestionowanie dowodów

Krok: ustalenie właściwości organu

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z regułami wskazanymi w art. 378 p.o.ś., zasadniczo jest starosta.