Kędziora Robert, Wydanie decyzji administracyjnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji administracyjnej

Wydanie decyzji administracyjnej

Wydanie decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna stanowi jednostronną czynność prawną organu administracji publicznej, która dochodzi do skutku przez złożenie oświadczenia woli przez organ administracji publicznej (zob. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2012). Decyzja administracyjna jest orzeczeniem organu administracji publicznej o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawa administracyjnego dla indywidualnie określonego podmiotu i w konkretnej sprawie (zob. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980, s. 47). Decyzja administracyjna jest jedną z postaci indywidualnego aktu administracyjnego, która w ujęciu procesowym, określonym przez przepisy k.p.a., oznacza czynność prawną organu administracji publicznej albo innej jednostki administracyjnej umocowanej do jej dokonania, która zastrzeżona jest do jego właściwości i dotyczy sprawy o podwójnej konkretności, ze względu na przepis prawa wymagający tej formy rozstrzygnięcia (por. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra 1998, s. 31–32). Zgodnie z przepisem art. 109 § 1 k.p.a., uzewnętrznienie aktu woli organu wobec strony może nastąpić poprzez doręczenie decyzji na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątkiem od powyższej zasady jest ustne ogłoszenie decyzji, w sytuacji gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Strony mogą być także zawiadamiane o decyzjach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny dopuszcza taką możliwość (art. 49 k.p.a.).

Wydanie decyzji administracyjnej strona strona odebranie decyzji organ organ umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ doręczenie decyzji czy zasadne jest odstąpienie od uzasadnienia? sporządzenie uzasadnienia podpisanie decyzji czy uzyskano wymagane prawem stanowisko innego organu? dalsze czynności organu sformułowanie rozstrzygnięcia zakończenie postępowania wyjaśniającego kontynuacja postępowania ustalenie zakresu rozstrzygnięcia sformułowanie pozostałych składników obligatoryjnych decyzji czy zasadne jest zamieszczenie w decyzji dodatkowego składnika? sformułowanie dodatkowego składnika tak nie tak nie w zakresie rozstrzygniętej części sprawy w pozostałym zakresie całkowite częściowe tak nie

Krok: zakończenie postępowania wyjaśniającego

Wydanie decyzji administracyjnej następuje po wszczęciu postępowania, zebraniu materiału dowodowego i dokonaniu subsumcji stanu faktycznego do norm prawa materialnego znajdujących zastosowanie w danej sprawie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r., I SA/Wa 57/11, LEX nr 991743). Treścią decyzji jest ustalenie istnienia, przyznanie lub zmiana konkretnych praw i obowiązków skonkretyzowanego zewnętrznego adresata (zob. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 518).

Krok: czy uzyskano wymagane prawem stanowisko innego organu?

Zgodnie z przepisem art. 106 k.p.a., w sytuacji gdy przepis szczególny uzależnia załatwienie sprawy administracyjnej od zajęcia stanowiska przez inny organ, wydanie decyzji przez właściwy w sprawie organ administracji publicznej może nastąpić po uprzednim uzyskaniu stanowiska innego organu. Konstrukcja ta określana jest mianem współdziałania organów administracji publicznej, a jej istota wyraża się w tym, że organ, załatwiający sprawę w formie decyzji, rozstrzyga w pełni i samodzielnie odpowiada za treść decyzji, zaś organ współdziałający ma ustawową kompetencję do zajęcia stanowiska w tej sprawie, przy czym stanowisko to nie jest wiążące prawnie dla organu właściwego w sprawie (zob. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2012). Zajęcie stanowiska przez organ współdziałający nie następuje w samodzielnym postępowaniu, lecz stanowi stadium postępowania w sprawie, która ma być załatwiona decyzją. W związku z tym, zajęcie stanowiska następuje z istotnymi odmiennościami w stosunku do postępowania prowadzonego przez organ załatwiający sprawę (wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r., VI SA/Wa 1860/11, LEX nr 1122719).