Wycofanie lub zmiana oferty złożonej przez partnera prywatnego - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Wycofanie lub zmiana oferty złożonej przez partnera prywatnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Wycofanie lub zmiana oferty złożonej przez partnera prywatnego

Wycofanie lub zmiana oferty złożonej przez partnera prywatnego

Wycofanie lub zmiana oferty złożonej przez partnera prywatnego

Partnerzy prywatni posiadają uprawnienie do zmiany treści złożonych przez siebie ofert, a także ich wycofania, lecz mogą z niego skorzystać jedynie do momentu upływu terminu składania ofert, który został określony przez podmiot publiczny w SIWZ. Po upływie tego terminu dokonana zmiana czy cofnięcie oferty nie będą miały mocy wiążącej, co oznacza, że partner prywatny będzie związany ofertą złożoną w pierwotnej wersji wraz ze wszystkimi konsekwencjami płynącymi z tego tytułu. Zmiana lub cofnięcie oferty mogą zostać dokonane jedynie przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera prywatnego do złożenia oferty w postępowaniu. Jak wskazano w wyroku KIO z 12.04.2013 r. (KIO 721/13, KIO 745/13, LEX nr 1312658), z przepisu art. 84 p.z.p. wynika przede wszystkim uprawnienie partnera prywatnego do decydowania o losach złożonej przez siebie oferty, gdyż aż do upływu terminu składania ofert może ją dowolnie zmieniać lub nawet wycofać. Naruszeniem tego przepisu przez podmiot publiczny byłaby sytuacja, w której nie wziąłby on pod uwagę dokonanej zmiany, czy uniemożliwiłby partnerowi prywatnemu wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie lub zmiana oferty złożonej przez partnera prywatnego podmiot publiczny podmiot publiczny wycofanie oferty i zwrot wadium czy partner prywatny wniósł zmienioną ofertę w terminie? badanie, co chce zrobić partner prywatny przyjęcie stanowiska partnera prywatnego przyjęcie zmienionej oferty zwrócenie oferty partner prywatny partner prywatny zmienić ofertę wycofać ofertę co chce zrobić partner prywatny? wystąpienie okoliczności skutkujących zmianą lub wycofaniem oferty partner prywatny złożył ofertę tak nie zmienić ofertę wycofać ofertę

Krok: partner prywatny złożył ofertę

Oferta jest pojęciem ustawowym, zdefiniowanym w kodeksie cywilnym. Dlatego też należy ją interpretować zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, mając jednak na uwadze odrębności wynikające z brzmienia ustawy p.z.p. (art. 14 p.z.p.). Zgodnie z art. 66 § 1 k.c. oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Tak więc jednostronne oświadczenie woli partnera co do przyszłej umowy o zamówienie publiczne stanowi cywilnoprawną ofertę.

Nowelizacją z 22.06.2016 r. uchylono art. 82 ust. 2 regulujący formę w jakiej składana jest oferta. Obecnie to art. 10a ust. 5 p.z.p. reguluje tę kwestię. Zgodnie z tym przepisem oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zob. szerzej Wiktorowska E. {w:} Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2017, uwagi do art. 10a) (zmiana weszła w życie 7.10.2016 r. na podstawie art. 87 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Pamiętać jednak należy, że z art. 18 pkt 4 nowelizacji p.z.p. z 22.06.2016 r. (zmienionego ze skutkiem od 7.10.2016 r. przez art. 130 ustawy z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz.U. poz. 1579) wynika, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18.04.2018 r., oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą podmiotu publicznego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Krok: wystąpienie okoliczności skutkujących zmianą lub wycofaniem oferty

Partner prywatny może zdać sobie sprawę z tego, iż nie jest w stanie zrealizować zamówienia (wycofanie oferty) lub złożona przez niego oferta zawiera błędy (zmiana oferty).