Wybór nowego partnera prywatnego po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Wybór nowego partnera prywatnego po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Wybór nowego partnera prywatnego po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Wybór nowego partnera prywatnego po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Wybór nowego partnera prywatnego po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przepis art. 10 u.p.p.p. dotyczy postępowania podmiotu publicznego w razie rozwiązania umowy, gdy przedsięwzięcie ma być nadal realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeżeli przedsięwzięcie (w tym zadanie publiczne) ma być realizowane w innej formie niż partnerstwo, albo ma być w ogóle zakończone, to przepis art. 10 u.p.p.p. nie będzie miał zastosowania. Jeżeli zadanie ma być nadal realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, to podmiot publiczny będzie musiał przeprowadzić procedurę wyboru nowego partnera prywatnego. Takie postępowanie jest zwykle bardzo czasochłonne, może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego w art. 10 ust. 2 u.p.p.p. przewidziano, że podmiot publiczny może zlecić wykonywanie zadań z zakresu partnerstwa w trybie zamówienia z wolnej ręki, ale ograniczono tę możliwość do czasu rozpoczęcia wykonywania nowej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wybór nowego partnera prywatnego po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym podmiot publiczny podmiot publiczny ustalenie modelu do wyboru partnera prywatnego wybór partnera prywatnego przekazanie realizacji przedsięwzięcia nowemu partnerowi czy podmiot publiczny tymczasowo zleca wykonanie zadania w trybie z wolnej ręki? rozwiązanie umowy z dotychczasowym partnerem prywatnym decyzja co do dalszego trwania przedsięwzięcia w formule PPP rozpoczęcie procedury wyboru nowego partnera prywatnego zmiana sposobu realizacji przedsięwzięcia lub jego zakończenie tymczasowe przekazanie zadań w trybie zamówienia z wolnej ręki nie tak pozytywna negatywna

Krok: rozwiązanie umowy z dotychczasowym partnerem prywatnym

W piśmiennictwie nie ma jednolitego stanowiska co do tego, jak należy rozumieć termin "rozwiązanie umowy". Rozwiązanie należy odróżnić od odstąpienia od umowy. Rozwiązanie umowy zasadniczo jest dopuszczalne poprzez jednostronne oświadczenie woli (wypowiedzenie) oraz w drodze umowy rozwiązującej.

Przepis art. 10 u.p.p.p. nie egzemplifikuje przyczyn powodujących rozwiązanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, choć wskazuje na samą dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania takiej umowy. W związku z tym kwestia rozwiązania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przed upływem okresu jej obowiązywania powinna zostać szczegółowo uregulowana w samej umowie. W konsekwencji umowa powinna w szczególności określać:

– przesłanki uprawniające poszczególne strony umowy do jej rozwiązania,

– formę prawną rozwiązania,

– terminy rozwiązania (np. w trybie natychmiastowym lub za upływem okresu wypowiedzenia),

– skutki takiego rozwiązania, w tym zasady rozliczeń stron uwzględniające postanowienia art. 9 u.p.p.p. oraz związane z nimi kary umowne (tak T. Skoczyński, Komentarz do art. 10 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym [w:] T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz praktyczny, Lex 2011).

W praktyce, określenie przyczyn wcześniejszego rozwiązania umowy o PPP należy do najistotniejszych postanowień całej umowy.

Krok: decyzja co do dalszego trwania przedsięwzięcia w formule PPP

Artykuł 10 u.p.p.p. dotyczy sytuacji, gdy pomimo wcześniejszego rozwiązania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dane przedsięwzięcie ma być kontynuowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania wówczas, gdy podmiot publiczny podejmie decyzję o kontynuacji przedsięwzięcia w inny sposób.