Sieńko Agnieszka, Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 kwietnia 2014 r.
Autor:

Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)

Procedura opisuje czynności niezbędne dla wszczęcia przez podmiot leczniczy procedury konkursowej na udzielenie świadczeń zdrowotnych na gruncie ustawy o działalności leczniczej.

Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty) podmiot leczniczy kierownik podmiot leczniczy kierownik opracowanie regulaminu konkursu i wzoru umowy ogłoszenie konkursu powołanie komisji konkursowej decyzja o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie określenie przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia określenie kryteriów oceny ofert określenie warunków wymaganych od świadczeniodawców

Krok: decyzja o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

Podmiot leczniczy, który spełnia przesłanki pozytywne określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) - dalej u.dz.l., jest obowiązany przestrzegać procedury konkursowej przy udzielaniu zamówienia innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.

W tym etapie podmiot leczniczy określa swoje potrzeby w zakresie „nabycia” świadczeń medycznych od innego uczestnika rynku usług medycznych. Zamówienie może być udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Innymi słowy, stroną umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wykonawcą) może być nie tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą (podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa), lecz także osoba fizyczna - lekarz nieprowadzący praktyki zawodowej, psycholog, fizjoterapeuta itp. Na tym etapie zasadne jest również ustalenie, że szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30.000 euro. Pozytywna ocena powoduje, że podmiot ma obowiązek prowadzić postępowanie konkursowe.

Krok: określenie przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 26 ust. 1 u.dz.l., zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być udzielone w określonym zakresie. Oznacza to powinność wskazania rodzaju świadczeń, trybu ich realizacji (np. świadczenia ambulatoryjne w zakresie poradni urologicznej). Ustawa stawia przy tym wymaganie, aby przedmiot zamówienia nie wykraczał poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ta okoliczność może jednak zostać zweryfikowana dopiero w toku postępowania konkursowego.