Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej

Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej

Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej

Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu badanie czy pozew wniesiono do sądu właściwego badanie czy pozew podlega odrzuceniu odrzucenie pozwu rozpoznanie sprawy przekazanie sprawy sądowi właściwemu powód powód wniesienie pozwu w sprawie własności intelektualnej nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte nie tak podlega nie podlega

Krok: wniesienie pozwu w sprawie własności intelektualnej

Zgodnie z art. 47989 § 1 i 2 k.p.c., sprawami własności intelektualnej, podlegającymi rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym, są sprawy:

– o ochronę praw autorskich i pokrewnych,

– o ochronę praw własności przemysłowej,

– o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

– o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

– o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,

– o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Krok: badanie czy pozew wniesiono do sądu właściwego

Do rozpoznania spraw własności intelektualnej w pierwszej instancji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe (art. 47990 § 1 k.p.c.).

Na podstawie art. 20 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.) rozpoznawanie spraw własności intelektualnej zostało powierzone pięciu sądom okręgowym: Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Katowicach, Sądowi Okręgowemu w Lublinie, Sądowi Okręgowemu w Poznaniu oraz Sądowi Okręgowemu w Warszawie (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1152)). Rozpoznawanie tych spraw w drugiej instancji przekazano natomiast dwóm sądom apelacyjnym: Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie oraz Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1151)).

Sąd Okręgowy w Warszawie jest jednak wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym (art. 47990 § 2 k.p.c.).