Wszczęcie postępowania uproszczonego w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Giżejowska Alina, Wszczęcie postępowania uproszczonego w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 maja 2017 r.
Autorzy:

Wszczęcie postępowania uproszczonego w sprawach z zakresu prawa pracy

Wszczęcie postępowania uproszczonego w sprawach z zakresu prawa pracy

Wszczęcie postępowania uproszczonego w sprawach z zakresu prawa pracy

W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy jako w postępowaniu odrębnym można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym. Ograniczeniem jest wartość przedmiotu sporu - w postępowaniu uproszczonym nie można dochodzić roszczeń z umowy o pracę przewyższających kwotę dziesięciu tysięcy złotych (art. 5051 pkt 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 50514 k.p.c. w postępowaniu uproszczonym nie znajdą zastosowania niektóre z tych przepisów dotyczące postępowania zwykłego z zakresu prawa pracy, które zmniejszają wymogi formalne po stronie pracownika.

Wszczęcie postępowania uproszczonego w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący sąd przewodniczący czy wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę dziesięć tysięcy złotych? czy pozostała część roszczenia została już zaspokojona? czy powód dochodzi części roszczenia? czy wartość całego roszczenia przekracza kwotę dziesięć tysięcy złotych? zwrot pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu czy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju? czy w pozwie połączono kilka roszczeń? zarządzenie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu uproszczonym wniesienie pozwu o roszczenie wynikające z umowy nadanie sprawie dalszego biegu w postępowaniu zwykłym nie tak tak nie nie tak nie tak usunięte nieusunięte nie tak tak nie

Krok: wniesienie pozwu o roszczenie wynikające z umowy

W sprawach z zakresu prawa pracy w trybie uproszczonym najczęściej rozpoznawane są sprawy wynikające z umowy o pracę lub z innych umów prawa pracy (umowa o podnoszenie kwalifikacji, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy). Ale roszczenie w takim trybie może polegać również na domaganiu się od pozwanego nie tylko zapłaty, ale również określonego działania (np. wydania odzieży ochronnej albo posiłków regeneracyjnych, albo udzieleniu urlopu wypoczynkowego) lub na złożeniu oświadczenia woli. Rzadziej będzie to roszczenie o zaniechanie. Dopuszczalne jest także dochodzenie w tym trybie roszczenia o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa.

Krok: czy wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę dziesięć tysięcy złotych?

W sprawach z zakresu prawa pracy wartość roszczeń dochodzonych z umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciu tysięcy złotych. Dopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem kilku świadczeń tego samego rodzaju wynikających z tego samego stanu faktycznego i prawnego (np. składników wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, za kolejne okresy, nawet wtedy, gdy mają różne terminy wymagalności, byle tylko łączna kwota nie przekraczała progu dziesięciu tysięcy złotych (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2003 r., III PZP 13/03, OSNP 2004, nr 7, poz. 115). Ze względu na obowiązek badania przez przewodniczącego oraz sąd czy sprawa podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym (art. 201 § 1 k.p.c.), brak określenia wartości przedmiotu sporu poprzez precyzyjne wskazanie dochodzonych kwot może uniemożliwić rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

Patrz również Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu z urzędu oraz Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu na zarzut.